Věda dokazuje existenci Boha - 1.část

17. listopadu 2009 v 15:11 | Marpefi |  Věda a Bůh

Většina lidí se mylně domnívá, že Bůh nelze vědecky dokázat, že jej nikdy nikdo neviděl a podobné řeči. Je to však omyl. Nelze jej samozřejmě dokázat přímo (např."tohle je jeho bota...divejte..."). Ale mnoho důkazů lze odvodit nepřímo.

Nejdříve, než uvedu některá základní vědecká fakta a pozorování, která jsou v přímém rozporu s evoluční teorií (a ukazují na opoziční, často zesměšňovanou stranu), bych rád vyvrátil těžce zabetonovanou myšlenku a rádoby pravdu, že evoluce "je věda-tedy vědecky správná". Každý průměrně inteligentní čtenář, ač je třeba zastáncem evoluce, musí uznat, že evoluce nestojí na vědeckých základech, nýbrž ideologii a víře.


Celá hypotéza zvaná evoluce (chemická i biologická) není vědou, ale vírou (ideologií). Věda je o pozorovatelném, opakovatelném, testovatelném, vyvratitelném. Velmi zlé však je, že tato evoluční víra v sebezdokonalování neživých a živých soustav "kdysi kdesi jaksi " je dnes už v silném protikladu k tomu, co věda od doby Clausia, Darwina, Pasteura a Mendela poznala a bezpečně ověřila. Roger Caillois to vyjádřil slovy: "Clausius a Darwin nemohou mít oba pravdu". (R. Caillois, 1976. Coherences Aventureuses. Paris: Gallimard - Tajemství vzniku života, Dr. Charles Thaxton)

Dr.Denton, molekulární biolog, Evoluce, teorie v krizi: "Není pochybností, že kdyby molekulární důkazy byly k dispozici o jedno století dříve, idea organické evoluce by nikdy nemohla být přijata."

Vědecká teorie se rozvíjí řadu let, ale hypotéza padne hned poté, co se zjistí, že stála na mylných předpokladech. Udržovat ji v rozporu s fakty lze jen tehdy, když její experimentální ověřování je nemožné a je-li tato hypotéza silně vázána na cit a životní filozofii lidí. To se stalo také evolučním ideologům...Zamilovali se do evoluční hypotézy natolik, že už nevidí fakta, která tuto hypotézu jednoznačně vyvrací. Oslepli. A podle míry svědomí toho kterého vědce se chovají: od ochoty diskutovat o pravdivosti této hypotézy, přes neochotu, až k úplné zuřivosti a dokonce falšování řady dat a faktů. Dle výpovědi mnoha vědců, kteří "procitli" z této slepoty však ani oni nemohli tušit, že by snad mohla být evoluční teorie nepřijatelná...na univerzitách se učili jasné a neprůstřelné dogma, že evoluce prostě byla a tečka...

Více o argumentům proti evoluční teorii ZDE a ZDE.

K dispozici mám seznam desítek titulů odborné literatury na toto téma, pokud budete mít zájem, napište mi maila a já vám jej zašlu.

Pro úvod chci ještě podotknout, že ve všech článcích zmiňované argumenty jsou udávány jako výsledky zjištění. Např. ropě a uhlí jsou věnovány 2 odstavečky, přičemž mám dokument a studie, které jsou na hodiny studia - prezentovány jsou tedy závěry. Kdo bude mít zájem o dokazování jednotlivých závěrů, zašlu onen seznam literatury, či přímo některé publikace a materiály, které mám k dispozici na pc.

Nyní již samotné argumenty, proč tady nemůžeme být díky nám stále otloukané evoluční teorii.

1) Vznik života


Sterilní prostředí odmítá zrodit život.. Kde se tedy vzal? Materialisté věří, že věčná a "jistá" je hmota, případně energie, praatom, nějaké částice či snad dokonce nicota (v tom nemají jasno) - a že život (živý organizmus) je jen takový jeden efemérní (prchavý) "projev" tohoto neznámého věčného (sic) jsoucna, samovzniklý během oné nekonečné/věčné historie "čehosi". Kreacionisté věří opak, že věčný a jistý je život, který existoval vždy a bude vždy existovat v podobě mocného Boha, a teprve jeho činem (stvořením) vznikla hmota i pozemský život (nejen ten). Kreacionisté (a křesťané vůbec) věří, že věčné a "jisté" je duchovní, a ne hmotné podstaty. Je užitečné si povšimnout, že i materialisté věří na věčnost, přestože to samé kreacionistům vytýkají. Takže "věčnost" je přijímána oběma stranami, ale věčnost čeho? V tom se neshodují.

Materialisté však čelí obrovským přírodovědeckým obtížím, mají-li prokázat samovolný vznik i té nejjednodušší živé jednotky (buňky) - protože je neskutečně příšerně složitá. Lze říci, že materialistická fakta dnes popírají materialistickou filosofii! Experimentální zjištění jsou značně nepříznivá jejich "návodu" na vznik života, který zní tak prostě: "počkáme-li dost dlouho, hmota sama někde ve vesmíru ožije". Ne, neožije a buňka se nevytvoří! Čas nenahrazuje informaci, to současná přírodověda bezpečně zjistila. Jen tomuto klíčovému problému se věnuje x titulů a dokumentů - NIKDY NIKDE nebyl pozorován "vznik" informace z ničeho (bez jiné informace) - a to se evoluční vědci až fanaticky snaží to změnit (desítky let), aby měli důkaz, jak se vytvořila informace v genomech apod. Právě naopak, informační obsah soustavy s časem klesá i v otevřených soustavách. Složitější a uspořádanější ("vyšší") může přejít do stavů s nižší uspořádaností zcela samovolně, následkem Gibbsovy volné energie v exotermních reakcích, ale opačně je to bez vlivu inteligence či vložené informace (programu) neřešitelný problém. Materialisté to řeší jen stále barvitějšími hypotézami a neustálým poukazováním na budoucí (!) vyřešení tohoto problému - jak jinak než potvrzením jejich víry. Věda v budoucnosti jejich hypotézu o samooživení hmoty prokáže, kojí se v současnosti. Věda však nemusí prokázat nic - některé hypotézy potvrdí, jiné vyvrátí. Tvrdit dnes, že věda v budoucnosti něco prokáže, je právě ona ideologická manipulace, o které jsem se zmínil v úvodu - velmi typická pro evoluční víru.

Staletí trvající spor o samoplození (abiogenezi), tj. zda např. červi, mikrobi, plíseň či jiné organizmy mohou vzniknout bez zárodků života (bez programu pro život) v neživém prostředí, jen díky teplu, dlouhému času a tzv. "příhodným podmínkám", vyřešil francouzský chemik a mikrobiolog profesor Louis Pasteur právě v době Darwina. Po mnohaletých pokusech došel k závěru, a ve své slavné přednášce na Sorbonně již roku 1864 vysvětlil, že ve sterilním prostředí (tj. kde není život ani jeho program - např. semena, spóry) život vzniknout nemůže! Vždyť jak už z principu, tak i ze zkušenosti víme, že neživá hmota dlouhodobě nevykazuje žádnou sebeorganizaci - ani v teple ani v zimě, ani v suchu ani ve vlhku, ani ozařováním ani v klidu, ani tady, ani tam, ani včera, ani dnes. Pasteurovy výzkumy nebyly nikdy popřeny, mají však z hlediska materialistické filosofie jednu nepřekonatelnou vadu: ukazují jednoznačně, že na počátku každého života, dříve než vznikne, musí být život (tedy že život musí být věčný!). Proto tato vědecká zjištění evolucionisté ignorují a snaží se je nějak obejít.

Snaha popřít či obejít Pasteura nevyšla Když nemohou vzniknout jen tak z neživého prostředí červi a mikrobi, jak ukázal Pasteur, tak snad alespoň jejich části, aminokyseliny či nukleové kyseliny, řekli si evolucionisté. A kdybychom toto prokázali, pak se už musí najít možnost, jak se to vše za miliony let poskládalo v buňku, schopnou replikace, růstu a metabolismu. Je to ale velký problém, obejít Pasteura, nemá-li to být jen rétorika. Tisíce pokusů ve 20. století ukázaly, že ani DNA, RNA ani proteiny nemohou samovolně vznikat ve sterilním prostředí. Natož pak celé buněčné jádro nebo jiné organely. Všechny pokusy od prvního Millerova (USA, 1952) až do současnosti byly pro evoluční spekulace naprosto zdrcující. To je tedy také důvod, proč kreacionisté tvrdí, že věda ukazuje na stvoření, nikoli na samovolné sebe-sama-oživení hmoty (vytvoření buňky).

Proč neživá hmota vzdoruje zplodit život Podstatou i toho nejjednoduššího živého organizmu (viru, bakteriofágu a tím spíše eukaryotické buňky) je tak obrovská složitost v uspořádání atomů a molekul, že se tuto uspořádanost nepodařilo zatím napodobit v žádné laboratoři světa ani vlivem inteligence a pomocí špičkové techniky - tedy syntetizovat život z neživého. Natož tuto uspořádanost simulovat náhodně! Neživé atomy živých těl (kyslík, uhlík, vodík, dusík, fosfor atd.) nemají v sobě žádné instrukce či vazební síly preferující uspořádanost života před mrtvými sloučeninami. Naopak! Náhodné výkyvy od rovnováhy (při kterých může vzniknout velmi triviální uspořádanost např. periodického charakteru) směřují vždy zpět k termodynamické (chemické) rovnováze při vzniku stále jednodušších sloučenin! Dnes už i víme proč, a to díky německému fyziku Rudolfu Clausiovi (1822-1888), rakouskému fyziku Ludwigu Boltzmannovi (1844-1906) a dalším vědcům, kteří odhalili podstatu 2. zákona termodynamiky, entropie.

Entropie - postrach evoluce Udělejte si pokus. Vemte dvě černé (č. 1, 2) a dvě bílé (č. 2, 3) kuličky, postupně s nimi vždy zatřepejte v podlouhlém korýtku a zapisujte si výsledky. Uspořádaný stav - tedy ten, který je použitelný pro další kroky ke vzniku něčeho složitějšího (černé a bílé kuličky pohromadě) se může vytvořit osmi možnými pořadími kuliček (1234, 1243, 2134, 2143, 3412, 3421, 4312 a 4321). Ale všech možných kombinací (permutací) je celkem 24 (1:3). Vznikne tedy samovolně dvakrát víc stavů neuspořádaných, beze smyslu, které nemůžeme (které příroda nemůže!) použít pro další stavbu něčeho funkčního a složitého. Budeme-li vycházet (bude-li příroda vycházet!) jen z nejideálnější možnosti, tedy uspořádaných stavů (bez ohledu na to, kde se původně vzaly), zjistíme, že čím více pokusů uděláme, tím více se bude konečná množina všech výchozích uspořádaných stavů měnit ve stavy neuspořádané, a to zcela samovolně, až nakonec budeme mít celou soustavu prvků v homogenní neuspořádanosti (nerozlišenosti). Žádná materialisty vysněná a proklamovaná "kumulace drobných uspořádaností" či jejich selekce se nekoná. O tom je věda, to ostatní je chybná a velmi zoufalá víra (ideologie)! Žel, masově rozšířená a učená na školách.

Změnit tento proces může jen inteligence přímými zásahy (např. fixací rozlišitelných stavů), nebo nepřímo, do soustavy vloženým programem - tedy "nepřirozeným", materialisticky řečeno "nadpřirozeným" zásahem proti působení spontaneity (samovolnosti v neživé přírodě). Tak pracuje např. každý řemeslník, dělník, technik, biochemik či programátor (což je pro materialistu nepřirozené a nadpřirozené - jde-li o původ přírody). A tak každá soustava, izolovaná i otevřená, ztrácí náhodnými energetickými zásahy svoji uspořádanost. Tento 2. termodynamický zákon (entropie) platí ve fyzice i chemii! Ukazuje, že čím více času neživé přírodě dáme, tím hůře s ní! Otevřenost či izolovanost soustavy zde nehraje žádnou roli, entropie vzrůstá v obou typech soustav, není-li vložen program či nezasahuje-li z vnějšku inteligentní korektor. Každému středoškoláku by mělo být jasné, že evoluční spekulace o samovolném (spontánním) vzniku vysoce uspořádaných soustav neživých prvků náhodnými energetickými fluktuacemi za dlouhý čas jsou čirý nesmysl. Proto také v praxi nic takového nikde nepozorujeme - ale pravý opak: stárnutí, rozklad a samovolné rozpadání struktur! To je reálná "evoluce", bez přídavného snění. Tedy devoluce.

Moderní biochemická laboratoř - postrach evoluce Při laboratorních pokusech simulujících evoluční bájnou pradávnou atmosféru Země (tzv. redukční, bez kyslíku) nebylo nikdy možné bez pravidelných zásahů experimentátora syntetizovat opticky aktivní L-aminokyseliny, natož proteiny nebo D-formy DNA/RNA. Samovolnost vytváří racemáty nepoužitelné pro život. Stejně pak nakonec záření, tlak, elektrické výboje a vratné procesy zničí i to nepoužitelné a náhodně uspořádané, co samy tyto různé spontánně působící energie vytvořily (důvody jsou vysvětleny výše). Také kondenzační reakce jsou vratné; pokud není odnímána voda, k trvalému vzniku proteinů nedochází. Jaký nahodilý proces by asi vybral 20 typů standardních aminokyselin z těch několika set známých a řadil by je pak v milionech správných sekvencí do požadovaných proteinů? A to jsme pořád ještě na hony vzdáleni nějaké nejjednodušší živé, sebereplikující se buňce! Jsme stále jen na rovině neživých sloučenin, neživé hmoty. A už tolik problémů! Evoluční představa vzniku buňky je vskutku špičková fantazie a zcela nereálná ideologie.

Geochemické nálezy ze zemských vrstev o nějaké evoluci nevědí zhola nic Každý organický chemik ví, že v přítomnosti volného kyslíku se zastaví všechny syntézy mezi organickými reaktanty. Kyslík na organické sloučeniny působí korozivně: velmi rychle je oxiduje, rozkládá. Proto evoluční teoretici požadují nekompromisně, aby dávná atmosféra Země byla bez kyslíku (tzv. redukční). Pokud by zde bylo i jen malé množství O2, o evoluci buňky by nemělo smysl ani začít uvažovat. Jenže dnes je už mnoho desítek let prokázáno, že žádná bezkyslíková atmosféra nikdy na této zemi neexistovala! Jednak UV záření rozkládá vodu na volný kyslík a vodík (fotodisociace), ale hlavně z rozboru zemských skal a oxidačního stupně nerostů (např. Fe2O3 hematit, Fe3O4 magnetit, UO2-U3O8 uraninit a řady dalších) je zřejmé, že volný kyslík existoval vždy ve významném množství. Naproti tomu není ani stopy po nějaké čpavko-vodíko-dusíko-uhličito-uhelnaté atmosféře, promíchané kyanidy a vodní párou, jak ji (o měnícím se složení) postulují chemičtí evolucionisté. Podobně nemáme ani stopy po dávných oceánech plných organických sloučenin zkoušejících miliony let stát se životem - jak to požaduje evoluční scénář. Protože kyslíková atmosféra existovala na této zemi již před zkamenělinami prvních rostlin a živočichů, jak svědčí nálezy z nejstarších zemských vrstev, tvrdí kreacionisté, že hypotézy o chemické evoluci nejsou vědou, ale ateistickými pohádkami.

Žádné stopy po miliony let vznikajícím životě Jak by se dalo očekávat z kreačních představ, nebudeme nalézat v žádných vrstvách hornin stopy chemicky vznikajícího života a pomalu postupně se tvořící buňky. A tak tomu skutečně je! Život se objevuje zcela náhle, nejen v podobě živých mikroorganizmů (existujících dodnes), ale co hůře pro evoluční víru, zcela náhle a "odnikud" se vynořují i velké mnohobuněčné organizmy (metazoa) - a ne jejich primitivní "předformy". Kuriózní rovněž je, že jednobuněční jsou spíše ve vyšších vrstvách, zatímco v kambriu, tedy na začátku (údajných) prvohor, chybí. Tam se to již mohutně "hemží životem", mnohobuněčnými organizmy (ve zkamenělinách) a dokonce obratlovci. Tento jev se nazývá "kambrijská exploze" a evolucionisté pro tak náhlý výskyt řady organizmů v tak starých vrstvách nemají žádné vysvětlení. Richard Dawkins o těchto organizmech řekl: "A my nalézáme mnohé z nich v již pokročilém stádiu evoluce, hned jak se objevily. Vypadá to, jako by tu byly zasazeni, bez evoluční historie. Není třeba zdůrazňovat, že tento objev potěšil kreacionisty." Tak to je asi jedna z mála pravd, které Dawkins zplodil.

Jelikož je argumentů více, bude tento "článek" rozdělen do několika částí.

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 En En | E-mail | Web | 20. listopadu 2009 v 19:09 | Reagovat

No, tak já si to přečtu ještě jednou, abych mohl jít na druhý článek. Zatím se mi zdá, že je to jenom hledání důvodů. Řekni mi spíše, čeho je život následek, musela být nějaká příčina. Jinak pochopitelně, Darwin se plete, to je už dávno jasné. Ale už  mlčím :-x

2 Marpefi Marpefi | 20. listopadu 2009 v 20:54 | Reagovat

[1]: to není jen o Darwinovi...máme tu neodarwinisty apod...

Vzhledem k dalším faktům, které ukazují na potopu a jiné doklady, které ukazují na pravost Bible (archeologie apod.) je onou příčinou Biblický Bůh! Pokud si projedeš tyto závěry v článku a patřičně se pustíš do jejich ověřování všude na netu, zjistíš, že jiného závěru nemůžeš dospět. Další významný důkaz hledej v proměněných životech po tzv. "obrácení" alkoholiků, feťáků apod....

3 En En | E-mail | Web | 20. listopadu 2009 v 21:20 | Reagovat

Myslím, že už jsem ti někde říkal, že nepopírám historii Bible. Ale koukám na to spíš jako na soubor pověstí. Nezlob se.
Když by byla u nás potopa, třeba jako v roce 2002, a psal by se 300 let před Kristem, lidi, kteří by v té době žili, by znali jen tento kus světa, a hned by si mysleli, že je celosvětová potopa.
laicky a zkráceně řečeno.  

4 Marpefi Marpefi | 20. listopadu 2009 v 22:02 | Reagovat

[3]: jasné...já se nezlobím, ale je vidět, že to nechápeš správně a říkáš to, co ostatní...takže nejprve...existují stovky záznamů všech kultur po celém světě, které ukazují na univerzální potopu. Nalezla se Noemova archa (někde v článcích) atd. atd...ale co je nejdůležitější, všechny zemské nánosy a usazeniny na toto ukazují!!! Tady se to nedá rozebírat, ale můžu poskytnout dost pramenů (v těch článcích tady ale něco je)....nemluvě o tom, že např. v Hymalájích se cházejí mořští živočichové atd....opravdu vše ukazuje na celosvětovou potopu.

5 En En | E-mail | Web | 20. listopadu 2009 v 22:51 | Reagovat

Ale tady to všechno vím, to se s tebou nehádám. příklad. Clarce najde kámen, a už v tom vidí mimozemšťana nebo cestovatele v čase. Víš, co jsem tím chtěl říci? A že bylo všude moře, i u nás, to se všeobecně ví.  :-)

6 En En | E-mail | Web | 20. listopadu 2009 v 22:54 | Reagovat

A nezapomeň, že jsem něco, jako gnostik. Tedy stovky záznamů všech kultur po celém světě, tedy stovky jistě ne, mám pročteno.

7 Marpefi Marpefi | 20. listopadu 2009 v 23:24 | Reagovat

[6]: ale ano, pokud si pamatuju správně tak něco kolem 300 plus mínus....

8 En En | E-mail | Web | 21. listopadu 2009 v 0:17 | Reagovat

Já jsem tím ,,stovky jistě ne" myslel, že jich nemám zase tolik přečteno a pořád se učím a nalézám.

9 Marpefi Marpefi | 21. listopadu 2009 v 13:37 | Reagovat

[8]: áha...myslím, že mám někde jméno muže, který se tímhle zabýval, třeba by Ti to pomohlo...ale ted nevím kde to mám zahrabané

10 Velbloud Velbloud | 28. června 2010 v 18:27 | Reagovat

Pokud někdo dosud neuvěřil v existenci Boha a je ochoten věřit pouze tomu, co je vědecky prokázáno, nechť navštíví a studuje tyhle stránky. http://www.vedaavira.cz/vstupte.htm
Musím však všechny potenciální zájemce upozornit, že pokud podlehnou tamním argumentům, zbaví je to možná navždy možnosti obdržet dar víry. Kdo ví,není schopen věřit.

11 Ing. Marpefi Ing. Marpefi | 28. června 2010 v 23:10 | Reagovat

[10]: zdravím Tě,

díky za příspěvek...včera jsem Ti psal mail, ale asi mám nějaký starý, tak se to neodeslalo...zatím web spí...měl jsem státnice, promoce, stěhování...teď hledám práci atd...tudíž jsem web na chvíli odstavil, ale asi tu nějaké zajímavosti začnu znovu přihazovat. Měj se požehnaně

Petr

12 Jožka Jožka | E-mail | 5. srpna 2010 v 18:44 | Reagovat

Zdravím,

jen tak jsem brouzdal na internetu a natrefil jsem na Tvé stránky. Docela zajímavé čtení. Našel jsem ale chybu: V příspěvku 20. listopadu 2009 v 22:02 píšeš, že mořští živočichové se díky celosvětové potopě dostali do Himalájí. To je ale hloupost. Ty pozůstatky se tam dostaly velmi malým pohybem litosférické desky Indické, která před sebou sunula mořské sedimenty (ve kterých byli ti živočichové) a která po milionech let narazila do desky Euroasijské a tak vzniklo himalájské pohoří, Tibet a další horstva...
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tectonic_plates.png

Jožka

13 Lord Dort Lord Dort | 6. září 2011 v 21:42 | Reagovat

Ano, důkazy proti evoluci hledejte všichni na těch "správných" webech! Hlavně se nezajímejte, jak je to doopravdy a na co všechno se už přišlo. Bože! Ty je netrestáš za tu demagogii co chrlí? Aha, tys je už potrestal duševní zslepeností....

14 Marpefi Marpefi | 6. září 2011 v 22:25 | Reagovat

[13]: Zdravíčko,

děkuji za usvědčující důkazy o naší tuposti:) Asi bych se měl kát a začít věřit v to, že "nic" se rozhodlo bouchnout a žít, ryby zatoužily po suchu, hady nebavilo se plazit po suchu a zachtělo se jim křídel atd...

Asi bychom měli ignorovat jasná vědecké fakta, že informace je jenom z informace, že každé dílo má svého tvůrce...atd...a věřit, že matička "náhodná mutace" se po miliardách letech rozhodla stvořit myslící a uvažující bytosti....to je to, co nepřímo navrhujete? Děkuji, nechci. Raději vzdám chválu všemohoucí bytosti, která má dokonalé fyzikální, chemické, biologické a jiné zákony, včetně ekosystémů, galaxií a já nevím čeho všeho, na "svědomí", a která má o nás zájem.

A mám pro Vás dobrou zprávu...Bůh má zájem i o Vás:)

Hezký zbytek dne

Petr

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama