Zajímavé argumenty pro nízké stáří Země a galaxií

26. listopadu 2009 v 10:09 | Marpefi |  Věda a Bůh

Doklady pro nízké stáří světa

Dr. D. Russell Humphreys, Impact # 384, červen 2005


Následuje přehled čtrnácti pozorovatelných jevů, které protiřečí evolučnímu názoru, že vesmír je miliardy let starý. Hodnoty, které jsou níže vytištěny tučně (většinou jde o miliony let), jsou často maximální možná stáří, které by u daného jevu mohlo být odvozeno, ne však skutečné stáří. Hodnoty vytištěné kurzívou udávají stáří vyžadované evoluční teorií u dané položky. Podstatné je, že maximální možná stáří jsou obvykle o hodně nižší než stáří vyžadované evolucí, zatímco biblické stáří (6 000 let) pohodlně zapadá do intervalu s daným maximem. Tím se následující jednotlivé položky stávají dokladem pro biblickou chronologii a zároveň popírají chronologii evoluční. Existuje mnohem více dokladů pro mladý svět, ale já jsem vybral pro pro stručnost a jednoduchost jen ty následující. Některé tyto položky v následujícím přehledu lze sladit s evolučními dlouhými věky jen pomocí nepravděpodobných a nedokázaných předpokladů; jiné zapadají pouze do konceptu nedávného stvoření.

1. Galaxie se svinují příliš rychle
Hvězdy naší vlastní galaxie, Mléčné dráhy, rotují kolem galaktického centra různými rychlostmi, vnitřní hvězdy rychleji než vnější. Pozorované rychlosti rotace jsou tak vysoké, že kdyby naše galaxie byla jen několik stovek miliónů let stará, byla by už jen beztvarým diskem hvězd místo současného spirálového tvaru.(1) Přesto se předpokládá, že naše galaxie je nejméně 10 miliard let stará. Evolucionisté nazývají tento jev "dilema stáčení", a už asi padesát let o tom vědí. Vymysleli mnoho teorií, které to mají vysvětlit, z nichž každá selhala po krátké době popularity. Totéž "dilema stáčení" platí také pro ostatní galaxie. Po několik uplynulých desetiletí byla populárním pokusem o rozluštění hádanky složitá teorie nazývaná "hustotní vlny".(1) Tato teorie má však koncepční problémy, musí být uměle a jemně vylaďována a vážný otazník nad ní udělalo pozorování velmi detailních spirálových struktur v jádře Vírové galaxie (M51) Hubbleovým vesmírným teleskopem. (2)

2. Příliš málo zbytků supernov
Podle astronomických pozorování galaxie, jako je ta naše, zažije asi jednu supernovu (mohutný výbuch hvězdy) každých 25 let. Zbytky plynu a prachu po takovém výbuchu (jako je Krabí mlhovina) se rychle šíří a měly by zůstat pozorovatelné po dobu delší než milion let. Přesto se v okolních částech naší galaxie, ve kterých bychom mohli takové zbytky plynu a prachu pozorovat, nachází zbytky jen asi 200 supernov. Toto číslo odpovídá přibližně pouze 7 000 rokům výskytu supernov. (3)

3. Komety se rozpadají příliš rychle
Podle evoluční teorie by komety měly být stejně staré jako sluneční soustava, asi pět miliard let. Přesto pokaždé, kdy se kometa přiblíží Slunci, ztrácí tolik své hmoty, že není možné, aby přežila déle než asi 100 000 let. Mnohé komety mají typický věk nižší než 10 000 let. (4) Evolucionisté vysvětlují tento rozpor tím, že předpokládají, že
a) komety přicházejí ze sférického "Oortova oblaku", který se nachází daleko za oběžnou dráhou Pluta a nebyl dosud pozorován
b) komety do naší sluneční soustavy vypudí občasné, ne moc pravděpodobné gravitační interakce při jejich přiblížení se některé hvězdě
c) další nepravidelné interakce s planetami zpomalují přicházející komety tak často, že to vysvětluje stovky komet, které můžeme pozorovat. (5) Zatím se ani jedna z těchto teorií neopírá ani o pozorování ani o reálné výpočty. V poslední době se mnoho hovořilo o "Kuiperovu pásu" - diskovém útvaru coby domnělém zdroji komet, ležícího za dráhou Pluta. Některá ledová tělesa o velikosti asteroidu v tomto místě existují, ale neřeší problém evolucionistů, protože podle evoluční teorie Kuiperův pás by byl rychle vyčerpán, kdyby neexistoval jeho zdroj v Oortově oblaku.

4. Nedostatek bahna na mořském dnu
Každý rok voda a větry rozruší erozí asi 20 miliard tun země a horniny z pevnin a usadí je v oceánu. (6) Tento materiál se hromadí jako volný sediment na tvrdé čedičové (lávou vytvořené) skále tvořící dna oceánů. Průměrná hloubka veškerého sedimentu v celém oceánu je nižší než 400 metrů. (7) Hlavní způsob, jak dochází k odstranění sedimentu ze dna oceánu, je prostřednictvím podsouvání tektonických desek. To znamená, že dno moře se pomalu posunuje (několik centimetrů za rok) pod kontinenty a odnáší s sebou část sedimentu. Podle běžné vědecké literatury odstraňuje tento proces pouze l miliardu tun sedimentu za rok. (7) Pokud víme, zbylých 19 miliard tun se za rok jednoduše nahromadí. Touto rychlostí by eroze nahromadila současné množství sedimentu za dobu kratší než 12 milionů let. A přesto podle evoluční teorie existuje eroze i podsouvání desek tak dlouho, jak dlouho existují oceány, což je údajně tři miliardy let. Pokud by tomu tak bylo, pak výše uvedené poměry rychlostí naznačují, že oceány by měly být zanesené sedimentem hlubokým desítky kilometrů. Alternativní (kreacionistické) vysvětlení je, že eroze z vod potopy popsané v biblické knize 1. Mojžíšovy, která odtékala z kontinentů, nahromadila v krátké době současné množství sedimentu před asi 5 000 lety.

5. Nedostatek sodíku v moři
Každý rok nanesou řeky (8) a další zdroje (9) do oceánu přes 450 milionů tun sodíku. Z toho se ročně pouze 27% sodíku vrátí zpět. (9, 10) Pokud je známo, zbytek se prostě hromadí v oceánu. Pokud by v moři žádný sodík na počátku nebyl, současné množství by se nahromadilo v době kratší než 42 milionů let - při současné rychlosti přísunu a odsunu. (10) To je mnohem kratší doba než evoluční věk oceánu, tři miliardy let. Obvyklá odpověď na tuto nesrovnalost je, že přísun sodíku v minulosti musel být nižší a jeho odsun vyšší. Avšak výpočty, které jsou evolučnímu scénáři nakloněny tak příznivě, jak je to jen možné, udávají i tak jako maximální věk pouhých 62 milionů let. (10) Výpočty (11) u mnoha dalších prvků nacházejících se v mořské vodě udávají mnohem mladší věk oceánu.

6. Zemské magnetické pole se příliš rychle rozpadá
Celková energie zemského magnetického pole ("polárního i nepolárního") ubývá s poločasem rozpadu 1 465 (±165) let. (12) Evoluční teorie vysvětlující tento rychlý úbytek jakož i to, jak si Země mohla zachovat své magnetické pole miliardy let, jsou velmi komplikované a neadekvátní. Existuje mnohem racionálnější kreační teorie. Je přímočará, založená na ověřené fyzice a vysvětluje mnoho rysů tohoto pole: jeho vznik, rychlé zvraty během Noemovy potopy, snižování a zvyšování povrchové intenzity až do doby Kristovy a od té doby jeho stálý úbytek. (13) Tato teorie až překvapivě odpovídá paleomagnetickým, historickým a současným údajům a přináší důkazy pro rychlé změny. (14) Hlavním důsledkem je, že celková energie pole (ne povrchová intenzita) vždy klesala přinejmenším stejně rychle jako nyní. Při této rychlosti magnetické pole Země nemůže být starší než 20 000 let. (15)

7. Mnohé vrstvy jsou příliš pevně stočené
V mnoha horských oblastech nacházíme stovky metrů silné vrstvy stočené s velmi ostrým ohnutím. Konvenční geologická chronologie říká, že tyto formace byly hluboko uloženy a tuhly po dobu stovek milionů let předtím, než byly ohnuty. Přitom ale k ohnutí došlo aniž by popraskaly, při poloměrech tak malých, že celá formace musela být ještě vlhká a nezpevněná, když docházelo k jejich ohýbání. To naznačuje, že k ohnutí došlo méně než tisíce let po jejich uložení. (16)

8. Biologický materiál se velmi rychle rozkládá
Přirozená radioaktivita, mutace a rozklad rychle znehodnocují DNA a další biologický materiál. Měření mutační rychlosti mitochondriální DNA donutilo nedávno vědce k revidování věku "mitochondriální Evy" z teoretických 200 000 let na pouhých 6 000 let. (17) Experti na DNA tvrdí, že DNA nemůže existovat v přirozeném prostředí déle než 10 000 let - a přesto bylo možné zajistit neporušená vlákna DNA z údajně mnohem starších zkamenělin: z kostí Neandertálců, z hmyzu v jantaru a dokonce ze zkamenělin dinosaurů. (18) Bakterie staré údajně 250 milionů let byly oživeny s nepoškozenou DNA. (19) Měkká tkáň a krevní buňky dinosaura udivily vědce. (20)

9. Fosilní radioaktivita redukuje geologické "věky" na několik roků
Radiohala jsou zabarvené kroužky formující se kolem mikroskopických částí radioaktivních minerálů v krystalech skály. Jsou zkamenělým důkazem radioaktivního rozpadu. (21) "Stlačená" radiohala polonia 210 indikují, že jurské, triasové a eocénové formace na Kolorádské náhorní plošině byly uloženy všechny najednou v časovém rozmezí měsíců, nikoli stovek milionů let u každé z nich, jak to vyžaduje klasická chronologie. (22) "Sirotčí" radiohala polonia 218, nalézající se bez jakéhokoliv dokladu mateřských prvků, naznačují zrychlený jaderný rozpad a velmi rychlou tvorbu příslušných minerálů. (23, 24)

10. Příliš mnoho helia v minerálech
Uran a thorium produkují atomy helia během rozpadu na olovo. Studie uveřejněná v Journal of Geophysical Research ukazuje, že toto helium, vytvořené v krystalech zirkonu v hluboké horké starohorní žulové skále, nemělo čas uniknout. (25) Ačkoliv skály obsahují štěpné produkty v časovém řádu 1,5 miliardy let, nově naměřené rychlosti ztráty helia ze zirkonu vykazují, že helium muselo unikat po dobu pouhých 6 000 (± 2000) let. (26) To není jen důkazem mládí země, ale současně je to také důkaz pro události, kdy došlo ke značně zrychleným štěpení jader s dlouhými poločasy rozpadů, a to v několika tisíciletích před námi. Toto nesmírně zkracuje chronologii vypracovanou na základě radioizotopů.
11. Příliš velké množství uhlíku 14 v hlubokých geologických vrstvách
Při krátkém poločasu rozpadu 5 700 let by už žádné atomy uhlíku 14 (C14) neměly existovat v uhlíku starším než 250 000 let. Přesto však nebylo možné najít žádné přírodní zdroje uhlíku ve vrstvách před pleistocénem (doba ledová), které by neobsahovaly C14, i když údajně tyto vrstvy mají být miliony nebo miliardy let staré. Standardním laboratořím pracujícím s C14 je tato nesrovnalost známá od počátku osmdesátých let a snažily se ji odstranit - bez úspěchu. V poslední době jedna z nejlepších laboratoří tohoto typu, která se během dvou desetiletí měření nízkých obsahů C14 naučila, jak nekontaminovat vzorky z vnějšku, potvrdila kreacionistům tato pozorování u vzorků uhlí a dokonce u desítky diamantů, které nemohou být na místě nálezu současným uhlíkem kontaminovány. (27) To představuje velmi silný důkaz pro to, že země je pouhé tisíce, ne miliardy let stará.

12. Nedostatek kosterních zbytků z doby kamenné
Evoluční antropologové nyní říkají, že Homo sapiens existoval přinejmenším 185 000 let před výskytem zemědělství (28); během tohoto období byla světová populace přibližně stálá, mezi jedním a deseti miliony. Po celé toto období lidé pohřbívali své zemřelé, často s artefakty. Podle tohoto scénáře by pohřbili přinejmenším osm miliard těl. (29) Pokud je evoluční chronologie správná, pohřbené kosti by měly být zachovány po mnohem delší dobu než 200 000 let, takže mnohé z předpokládaných osmi miliard koster z doby kamenné by tu měly být dodnes (určitě i artefakty, se kterými byly pohřbeny). Přesto bylo nalezeno jen několik tisíc koster. To naznačuje, že kamenná doba byla mnohem kratší než se evolucionisté domnívají, trvající v mnoha oblastech pravděpodobně jen několik stovek let.

13. Zemědělství je příliš nedávné
Obvyklý evoluční obraz vykresluje člověka jako lovce a sběrače v období 185 000 let doby kamenné, až do objevu zemědělství před 10 000 lety. (29) Přesto archeologické doklady prokazují, že lidé doby kamenné byli stejně inteligentní jako jsme my. Je velmi nepravděpodobné, že by nikdo z osmi miliard lidí zmíněných v předchozím bodě 12 nepřišel na to, že rostliny rostou ze semen. Je pravděpodobnější, že bez zemědělství byli lidé jen po velmi krátké období po potopě - pokud tomu tak vůbec kdy bylo. (31)

14. Historie je příliš krátká
Podle evolucionistů existoval Homo sapiens doby kamenné po dobu 190 000 let předtím, než začal pořizovat písemné záznamy před asi 4 000 až 5 000 lety. Předhistorický člověk budoval megalitické stavby, maloval nádherné jeskynní malby a zaznamenával lunární fáze. (30) Proč by tedy čekal dvě stě tisíc let, aby začal tytéž dovednosti používat k zaznamenávání historie? Biblická časová stupnice je mnohem pravděpodobnější. (31)


Přikládám také odkaz (trochu bokem) na jednoduchý pohled (model) onoho mladého světa.
1) ZDE
Odkazy na literaturu


1. Scheffler, H. and Elsasser, H., Physics of the Galaxy and Interstellar Matter, Springer-Verlag (1987) Berlin, pp. 352-353,401-413
2. D. Zaritsky, H-W. Rix, and M. Rieke, Inner spiral structure of the galaxy M51, Nature 364:313-315 (July 22, 1993).
3. Davies, K., Distribution of supernova remnants in the galaxy, Proceeding, of the Third International Conference on Creationism, vol. II, Creation Science Fellowship (1994), Pittsburgh, PA, pp. 175-184, order from http://www.icc03.org/proceedings.htm.
4. Steidl, P. F. Planets, comets, and asteroids, Design and Origins in Astronomy, pp. 73-106, G. Mulfinger, ed., Creation Research Society Books (1983), order from http://www.creationresearch.org/.
5. Whipple, F. L. Background of modern comet theory, Nature 263:15-19 (2 September 1976). Levison, H. F. et al. See also The mass disruptian of Oort Cloud comets, Science 296:2212-2215 (21 June 2002).
6. Milliman, John D. and James P. M. Syvitski, Geomorphic/tectonic control of sediment discharge to the ocean: the importance of small mountainous rivers, The Journal of Geology, vol. 100, pp. 525-544 (1992).
7. Hay, W. W., et al., Mass/age distribution and composition of sediments on the ocean floor and the global rate of sediment subduction, Journal of Geophysical Research, 93(BI2): 14,933-14,940 (10 December 1988).
8. Meybeck, M., Concentrations des eaux fluviales en elements majeurs et apports en solution aux oceans, Revue de Géologie Dynamique et de Géographie Physique 21(3):215 (1979).
9. Sayles, F. L. and P. C. Mangelsdorf, Cation-exchange characteristics of Amazon River suspended sediment and its reaction with seawater, Geochimica et Cosmochimica Acta 43:767-779 (1979).
10. Austin, S. A. and D R. Humphreys, The sea´s missing salt: a dilemma for evolutionists, Proceedings of the Second International Conference on Creationism, vol. II, Creation Science Fellowship (1991), Pittsburgh, PA, pp. 17-33, order from http://wwwicc03.orglproceedingshtm.
11. Nevins, S., [Austin, S. AJ, Evolution the oceans say no!, ICR Impact No 8 (Nov. 1973) Institute for Creation Research, http://www.icr.org/pubs/imp/.
12. Humphreys, D. R., The earth's magnetic field is still losing energy, Creation Research Society Quarterly, 39(1):3-13, June 2002, http://www.creationesearch.org./crsq/articles/39/39_1/GeoMag.htm.
13. Humphreys, D. R., Reversals of the earth's magnetic field during the Genesis flood, Proceedings of the First international Conference on Creationism, vol. II, Creation Science Fellowship (1986), Pittsburgh, PA, pp 113-126, out of print but contact http://www.icc03.org/proceedings.htm for help in locating copies.
14. Coe, R. S., M. Prévot, and P. Camps, New evidence for extraordinarily rapid change of the geomagnetic field during a reversal, Nature 374:687-92 (20 April 1995).
15. Humphreys, D. R., Physical mechanism for reversals of the earth´s, magnetic field during the flood, Proceedings of the Second international Conference on Creationism, vol. II, Creation Science Fellowship (1991), Pittsburgh, PA, pp. 129-142, order from http://www.icc03.org/proceedings.htm.
16. Austin, S. A. and J. D. Morris, Tight folds and clastic dikes as evidence for rapid deposition and deformation of two very thick stratigraphic sequences, Proceedings of the First Internationa Conference on Creationism, vol. II, Creation Science Fellowship (1986), Pittsburgh, PA, pp. 13-126, out of print, contact http://www.icc03.org/proceedings.htm for help in locating copies.
17. Gibbons A., Calibrating the mitochondrial clock, Science 279:28-29 (2 January 1998).
18. Cherfas, J., Ancient DNA: still busy after death, Science 253:1354-1356 (20 September 1991) Cano, R. J., H. N. Poinar, N. J. Pieniazek, A. Acra, and G. O. Poinar, Jr. Amplification and sequencing of DNA from a 120-135-million-year- old weevil, Nature 363:536-8 (10 June 1993). Krings, M., A. Stone, R. W. Schmitz, H. Krainitzki, M. Stoneking, and S. Pääbo, Neandertal DNA sequences and the origin of modern humans, Cell 90:19-30 (Jul 11, 1997). Lindahl, T., Unlocking nature's ancient secrets, Nature 413:358-359 (27 September 2001).
19. Vreeland, R. H., W. D. Rosenzweig, and D. W. Powers, Isolation of a 250 million-year-old halotolerant bacterium from a primary salt crystal, Nature 407:897-900 (19 October 2000).
20. Schweitzer, M., J. L.Wittmeyer, J. R. Horner, and J. K. Toporski, Soft-Tissue vessels and cellular preservation in Tyrannosaurus rex, Science 207:1952-1955 (25 March 2005).
21. Gentry, R. V., Radioactive halos, Annual Review of Nuclear Science 23:347-362 (1973).
22. Gentry, R. V., W. H. Christie, D. H. Smith, J. F. Emery, S. A. Reynolds, R. Walker, S. S. Christy, and P. A. Gentry, Radiohalos in coalified wood: new evidence relating to time of uranium introduction and coalification, Science 194:315-318 (15 October 1976).
23. Gentry, R. V., Radiohalos in a radiochronological and cosmological perspective, Science 184:62-66 (5 April 1974).
24. Snelling, A. A. and M. H. Armitage, Radiohalos - a tale of three granitic plutons, Proceedings of the Fifth International Conference on Creationism, vol. II, Creation Scicnce Fellowship (2003), Pittsburgh, PA, pp. 243-267, order from
http://www.icc03.org/proceedings.htm. Also archived on the ICR website at
25. Gentry, R V., G. L. Glish, and E. H. McBay, Differential helium retention in zircons: implications for nuclear waste containment, Geophysical Research Letters 9(10):1129-1130 (October 1982).
26. Humphreys, D. R, et al., Helium diffusion age of 6,000 years supports accelerated nuclear decay, Creation Research Society Quarterly 4l(l):1-16 (June 2004). See archived article on following page of the CRS website: http://www.creationresearch.org/crsq/articles/41/41_1/Helium.htm.
27. Baumgardner, J. R., et al., Measurable 14C in fossilized organic materials: confinning the young earth creation-flood model, Proceedings of the Fifth International Conference on Creationism, vol. II,
Creation Science Fellowship (2003), Pittsburgh, PA, pp. 127-142. Archived at
http://www.icr.org/research/icc03/pdf/RATE_ICC_Baumgardner.pdf. See poster presented to American Geophysical Union, Dec 2003, http://www.icr.org/research/AGUC-14_Poster_Baumgardner.pdf.
28. McDougall, I., F. H. Brown, and J. G. Fleagle, Stratigraphic placement and age of modern humans from Kibish, Ethiopia, Nature 433(7027):733-736 (17 February 2005).
29. Deevey, E. S., The human population, Scientific American 203:194-204 (September 1960).
30. Marshack, A., Exploring the mind of Ice Age man, National Geographic 147:64-89 (January 1975).
31. Dritt, J. O., Man's earliest beginnings: discrepancies in evolutionary timetables, Proceedings of the Second International Conference on Creationism, vol. II, Creation Science Fellowship (1991), Pittsburgh, PA, pp. 73-78, order from http://www.icc03.org/proceedings.htm.


Přeložila H. K., červenec 2005

Převzato z: www.kreace.org
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 František František | 26. listopadu 2009 v 18:18 | Reagovat

Nějak nemohu najít vědecké zdůvodnění stáři vesmíru podle stáří kosmického záření, včetně světla. Nebo naše Galaxie není stará přes sto tisíc let? O_O

2 Marpefi Marpefi | 26. listopadu 2009 v 18:30 | Reagovat

[1]: Zdravím, tady asi neodpovím. Ohledně světla jsem taky už narazil na nějakou studii, která ukazovala, že se postupně rychlost světla zpomaluje...tudíž před nějakými x tisíci lety se mohla blížit nekonečnu (to by vysvětlilo nejen nízké stáří galaxií, ale také nějaké ty problémy, které neumí dnešní astrologie vysvětlit -ted nevím co to přesně je...je to nějaký absolutní nesoulad rychlostí nějakých kosm."předmětů"). Pak když jsem hledal oponenturu této teorii, tak jsem nalezl maximálně zpochybnění použitých měřících metod rychlosti světla...nicméně zpomalování uznali i tam...jen není důkaz, že bylo toto zpomalování tak rychlé. Jinými slovy, závěr byl, že to nebylo vyvráceno, ale zpochybněno...

Jinak ani nevím, jestli jste myslel vůbec to, co jsem tu psal...článek je převzat. Mějte se

3 František František | 26. listopadu 2009 v 19:01 | Reagovat

Ano v tom duchu jsem to myslel.Pokud neznáte odpověď na první otázku,tak zkuste někde „převzít“vědomost o rychlosti vzniku současných světadílů z kontinentu původního,když správně uvádíte rychlost posunu mořského dna.

8-O

4 Marpefi Marpefi | 26. listopadu 2009 v 19:35 | Reagovat

[3]: Aha..ironie...ok. Zkuste se někdy podívat na vědecké modely v oblasti geologie a následky po potopě a budete se divit, jak přesně sedí na to, co je dnes pozorováno. A pokud si pamatuju dobře z jedné přednášky profesora geologie, pak i pohyb kontinentů tam je tam hezky vysvětlen.

Pokud budete mít zájem, nějaké materiály můžu poskytnout, případně odkázat na člověka, který Vám pošle zdarma nějaké DVD s dokumenty a různými přednáškami.

5 František František | 26. listopadu 2009 v 20:32 | Reagovat

Zajímá mne jen ten posun kontinentů.Doufal jsem,že o tom něco víte.V mých výpočtech to vychází v metrech za den,když vydělím současnou vzdálenost 6000 léty.Touto rychlostí, by se ale kontinenty musely vzdalovat dodnes.Nemyslím si,že na tom geologické průzkumy o potopě světa - něco změní... :-|

6 Marpefi Marpefi | 26. listopadu 2009 v 20:40 | Reagovat

[5]: předem upozorňuji, že nejsem v tomto směru vzdělaný, ale pokud si dobře pamatuju, tak v modelu potopy (jak je popsán v Bibli a co je pozorováno) nastalo mnoho vulkanické činnosti a masivní pohyb zemských desek...nemůžu se k tomu osobně nijak extra vyjádřit (jak jsem napsal..pokud budete mít zájem, je možnost zaslat nějaké materiály a přednášky na různá témata-i toto), ale při (či po) katastrofě podobného formátu zde nevidím možnost lineárního vzdalování...

7 Kramar Kramar | 27. listopadu 2009 v 17:15 | Reagovat

Zkusím k tomu něco napsat. Problém 1) už se řešil mockrát. Vnitřní části galaxie obíhají pomaleji než vnější (najděte si měření kdo chcete), odchylky způsobuje něco zcela jiného a to se teď věda snaží řešit ála temná hmota/temná energie.2) je třeba rozlišovat mezi údajem pro galaxii a údajem pro naše nejbližší galaktické okolí. Navíc uvedený údaj je POUZE statistický odhad a žádné dogma a kupř. Chandra se v současnosti stará o jeho další zpřesňování. 3)stáří komet a jejich ubývání není ve vzájemném vztahu. Nicméně hypotézy na toto téma jsou prozatím tím čím víra: dohadem. Ale s vývojem dalekohledů jistě budeme svědky toho jak se jeden z těch dvou dohadů pomalu konkretizuje. 4) hodnota 20 mld. tun je novodobá, zahrnující činnost civilizace. Odhady pro starší období (třeba jen před sto lety) jsou kolem 4 mld tun, starší ještě nižší. Údaj 3 mld let je zavádějící, za tu dobu se mořské dno vícekrát stalo souší a naopak, ne že se sedimenty usazovaly furt na jedno místo kde je teď marně někteří lidé hledají. Totéž platí pro 5) 6)Magnetické pole Země podle všeho kolísá vč. přepólování. Mezitím slábne a pak zase zesiluje. Rychlost úbytku/přírůstku nic nevypovídá o jeho stáří.......

8 Marpefi Marpefi | 27. listopadu 2009 v 23:14 | Reagovat

[7]: tudíž, pokud chápu správně...máte (stejně jak to označíte za práci tohoto profesora) samé dohady...

Napadlo Vás někdy, že pokud je model nízkého stáří správný (berte to třeba teoreticky), pak by si vědci museli hledat takováto vysvětlení, přístupy a já nevím co všechno, aby na to přišli, ale nepřijdou na to?

Samozřejmě, že automaticky řešíte, že tomu tak není...protože asi pracujete s hypotézou, že prostě Bůh není a nebyl a tudíž se to musí vysvětlit jinak...a můžete začít vyprávět o tom, že ještě všechno nevíme, že ničemu nerozumíme (nebudu proti)...ale co takhle si alespoň připustit, že to tak být nemusí?...

9 Kramar Kramar | 28. listopadu 2009 v 20:44 | Reagovat

Tak jako Vy ukazujete na chyby evoluce (což takhle přímé kreacionistické důkazy? Existuje nějaký který by se neskládal z kritiky či zpochybňování těch co dodává strana evoluce?) já jsem zas jen zlehka zpochybnil to co se tu prezentuje. Co takhle se stejnou pílí (v rámci objektivity) třeba vyhledat a uvést chyby v kreacionistické hypotéze, či to co evoluci naopak podporuje? Pak bych rád uznal že Vám jde o poctivé hledání lepšího řešení. Ovšem vydávat svědectví jedné strany bez uvádění argumentů druhé strany nemá s vědou moc společného. Je to hezká rétorika.
Malý omyl: vůbec automaticky neřeším že něčemu nějak není. Zda přírodní evoluce či boží kreace neřeším dokonce vůbec, můj náhled je naštěstí zcela odlišný od těchto dvou poněkud antagonistických táborů. Existence či neexistence Boha IMHO kupodivu nemusí být ústředním pilířem světonázoru i když se církev v lidech toto dilema snaží usilovně pěstovat po celou svou historii. (Co je ještě tragikomičtější: návod leží dokonce i v samotné Bibli) Což už ale není věc která by se tu měla ventilovat či řešit. Takže, když už jste mi to nadhodil: co kdybyste zase Vy pro změnu zkusil být chvíli stejně zaníceným heroldem za druhou stranu?  :-)

10 Marpefi Marpefi | 28. listopadu 2009 v 22:48 | Reagovat

[9]: Vážený...samozřejmě má kreace plno prooblémů, které pramení z toho, že máme v Bibli zmínek jen málo a nikdo u toho nebyl (podobně může říct evolucionista). Nejde o to, že se zakládají důkazy na kritice evoluce...

Podívejte se někdy na geologický model potopy, který moc pěkně sedí na dnešní stav geologických sloupců, skladbě...fosiliích v nich apod...to je kupa důkazů které požadujete v jednom...

Nebo mi třeba vysvětlíte fosilie mořských živočichů v Himalájích? Nebo pokud máte informace o erozi - ústředním problému evoluce...pak mi vysvětlete, proč se nacházejí všude vrstvy, které mají být v přepočtu každých 10 mil let smazány v oceánech ("zarovnání")...nebo třeba se můžeme začít bavit o dinosaurech a důkazech, že žili s lidma (a dle evoluce !!!nesmí!!!)...

Pak se můžeme začít bavit o nálezech, které podporují Bibli...třeba Noemově arše (http://www.b-a-n.cz/noemova-archa.html)....případně o Sodomě a Gomoře...kde se mimochodem nachází miliony sirných spálených kuliček (dle popisu Bible)...které jsou po chemických rozborech cca 95% čistoty, která se nenachází nikde jinde na planetě (takové čistoty).

Můžeme pokračovat do rána...toť k důkazům....

Nevím, co nalézáte v Bibli...ale já tam nalézám poselství Ježíše...ale opravdu tu nechci rozebírat modely naší existence...jde mi tady o to, že evoluce je blaf...

11 Kramar Kramar | 10. prosince 2009 v 12:36 | Reagovat

Lituji, ale to je děs. Kde vy berete tyhle zvěsti. Proč by měly být geologické vrstvy zničeny subdukcí? Nebesa, jak asi vznikl Himaláj, potřebujete větší důkaz toho že se kry chovají minimálně DVĚMA

12 Kramar Kramar | 10. prosince 2009 v 13:23 | Reagovat

Omluva, nějak mi to tam skočilo aniž jsem stihl dopsat... tedy minimálně DVĚMA rozdílnými způsoby? Koho udivují rybí fosílie kupříkladu v Andách? Koho sopouchy z podmořských zlomů, nacházející se dnes v Etiopské poušti? Já bych se naopak nesmírně divil, kdyby geologické vrstvy na tělese s takovou aktivitou jako je Země, byly ve správném pořádku jedna hezky na druhé, to by mi fakt bylo podezřelé a začal bych uvažovat o tom že je tak někdo uložil schválně abychom si toho všimli... Takzvané "důkazy" že lidi žili s dinosaury jsou zrovna tak napadnutelné jako tvrzení že tehdy lidé nežili, to ale jistě víte sám pokud se o to zajímáte. Těch 95 % sírové čistoty už mně taky nebaví, na netu se to pořád papouškuje, každý kdo se kdy podíval na anorganickou chemii ví, že naleziště přírodní síry v uvedené čistotě (i vyšší) existují kupř. u sopečných vývěrů (Sicílie, Kazachstán...) a ne že je to nějaká nadpřirozená rarita... ach jo. No, můžeme pokračovat, ale asi není důvod, co vy na to. Pokdu píšete že vám jde o to že evoluce je blaf, není co řešit, jste přesvědčen předem a tím pádem je vyřešíno. Máme prostě zcela rozdílné přístupy. Já jsem zvyklý - chci-li nějaký názor prosadit - nehledat k němu ani tak důkazy ale spíše sám hledat jeho slabiny, tam se ukáže jeho věrohodnost. Je to úsměvné. Oboustranně doufám. Více skepse radil bych do nadšení, jinak nadšení skončí právě tou skepsí.

13 Kramar Kramar | 10. prosince 2009 v 13:27 | Reagovat

Nalézáte v Bibli poselství Ježíše? Co jeho poselství hovoří o potopě? Já myslel že i tu potopu jste nalezl v Bibli? I když, on je tento motiv stejně uveden ve starších pramenech o Utanapištimovi, to byl taky takový potopář, takže už zase by to vypadalo že bychom se mohli začít přít o pravost biblických textů a když se podívám jakou práci si s tím dali masoreti a jak to dopadlo, myslím že bychom u toho klidně i umřeli stářím aniž bychom se dobrali rozumného výsledku :-)))

14 Marpefi Marpefi | 10. prosince 2009 v 22:15 | Reagovat

[12]: vážený, Vaše argumenty jsou dost chabé...jen se snažíte něco zlehčovat...

Ony geologické vrstvy samozřejmě nikdo nemůže očekávat stejné....jasné..naprostý souhlas, ale podívejte se prosím někdy na argumenty, proč nemohou být takové, jaké jsou bez bezduchého plkání...

K oné síře....to myslíte vážně? Víte, v jaké souvislosti, se nacházejí tyto kuličky ("ku-li-čky") v přesně ohraničených oblastech (přesně jmenovaná města) atd....Vy naprosto ignorujete souvislosti nálezů apod...ale jen plkáte...to se na mě nezlobte - to samé budte tvrdit Vy o mě...to je mi jasné...

První se podívejte na modely a vysvětlení některých vědců (všichni nejsou kreac) ohledně geologie apod., pak předneste nějaké lepší argumenty než "to je blbost, já si myslím atd.". Když chcete pak např. kritizovat síru, tak trochu v souvislostech nálezu (místo, lokalizace, jaké kuličky, kolik, jak spálené, v čem, atd. atd...)...

Jinak se omlouvám za nerudný tón, ale děláte jen to, co dělá každý kritik (a že jsem se už s nějakým na různých fórech setkal) - plkání, plkání a nikde nic...zkuste konkrétnější argumenty...a ne okecávání /nic proti, taky někdy dělám, ale když kritizuju, tak se snažím přesně sdělit co/

15 Lenka L. Lenka L. | 18. července 2010 v 15:05 | Reagovat

Mi všechny tyhle řeči, ať už jsou od evolucionistů či kreacionistů přijdou jako  mlácení prázdné slámy.

Všechny ty pseudodůkazy o rozkladu a přesunu hmot a prvků jsou úplně k ničemu protože tyto procesy s největší pravděpodobností neprobíhaly po celou dobu vždy se stejnou intenzitou a my zkrátka nevíme a těžko se kdy dovíme odkdy dokdy probíhaly jakými rychlostmi.  Maximálně se můžem pokusit změřit jak to probíhá právě teď, ovšem tyto údaje za jakýkoliv časový úsek v budoucnosti vůbec nemusí dále platit tak jako nemusely platit v minulosti. Kdykoliv se může cokoliv změnit, je tu příliš mnoho stupňů volnosti na to aby se dal vyvodit závěr.

Z toho vyplývá, že ani jedno ani druhé nelze ani dokázat ani vyvrátit a proto je na každém aby si věřil čemu chce.

Chleba levnější nebude. V Bibli se také Bohužel nikde nepíše, že svět byl stvořen zrovinka před 6000 lety.

16 Ing. Marpefi Ing. Marpefi | 18. července 2010 v 20:57 | Reagovat

[15]: Ahoj Lenko,

děkuji za názor. Do určité míry se s ním také ztotožňuji...v podstatě je více "druhů" kreacionistů, páč opravdu tam nikde není, jak dlouho to bylo...pro mě je důležité to, že evoluční řeči, které jsou vydávány za "oficiální" vědu, jsou z tohoto titulu úplně mimo. Tedy souhlasím, jakákoliv jistota v tomto ohledu je záležitostí víry...pak musíme sáhnout po argumentech a indiciích z jiných oblastí a porovnávat...čemu teda je možné věřit.

Díky za názor. S pozdravem

Petr

17 Marty Marty | 8. května 2011 v 12:56 | Reagovat

Zdravím, já se přikláním k evoluční teorii, nepotřebuji k tomu žádné dalekosáhlé důkazy, ale logika mi říká, že vše co pozorujeme podléhá času a vývoji. Pokud vývoj dostane dost času, myslím, že na začátku i na libovolném "konci" (čas. intervalu, milion let, miliardu let) může být naprosto cokoliv. Zajímalo by mě (opravdu se ptám, nekritizuji), pokud Zemi, vesmír, etc. stvořil Bůh...kdo stvořil Boha? Když začnu přemýšlet o tom, co se dělo během počátku, obě dvě teorie mi začnou splývat. Na začátku byla událost která "to" nastartovala (ať už to byla "nedokonalost" vesmíru dle fyziků nebo z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu započetí existence Boha). A co se dělo vlastně před tím? Můžeme nad tím bádat do nekonečna, stejně jako vesmír zřejmě byl je a bude nekonečný.. Mimochodem Kramarova řeč mi přijde konstruktivní a sám je otevřen novým myšlenkám a k tomu vám dává prostor, aby jste je prezentoval a podložil svými argumenty. Nicméně vy ho jen arogantně shazujete bez sebemenšího důkazu, fanaticky přesvědčen o své pravdě, ačkoliv to ve skutečnosti nikdo přímým důkazem dokázat nemůže a pravděpodobně se nám to nikdy ani nepovede, protože nekonečno nemá konec:).

18 Marpefi Marpefi | Web | 8. května 2011 v 13:33 | Reagovat

[17]: Zdravím Marty,

ano, jsem si vědom této představy, že čas dokáže cokoliv...a to samé jsem si myslel také. Jenže to tak nějak nesouhlasí s vědeckými poznatky...nikdy nevznikne živé z neživého...to prostě nejde. Přesto v to mnozí věří...

Co se týče Boha, tak ten je mimo prostor a čas - nikdo Jej nestvořil.

Ano, "fanaticky" obhajuji existenci Boha...teď je však otázka, jestli Bůh je či nikoliv? Neposuzujte tedy, jestli něco obhajuji či nikoliv, ale jestli to je pravdivé...o detailech stvoření apod. se můžeme přít do nekonečna...podle mého názoru mnoho věcí tady na Zemi nepoznáme ale musíme pouze věřit...

Ale existenci Boha můžeme zakusit osobně - a skrze to pochopit další souvislosti, které nelze jen tak doložit či dokázat..o to tu jde.

Nejde tady o stáří, ani mládí...ale o existenci Boha...to je klíčové pro naše životy...pokud totiž existuje, pak je zásadní Jej poznat...

Přikládám odkaz na článek, jak jsem se k Bohu dostal já, tak snad lépe pochopíte, proč jsem takový "fanatik", jak říkáte...

http://zivot-nazory.blog.cz/1001/muj-smysl-zivota

Mějte se hezky

Marpefi

19 Marty Marty | 8. května 2011 v 17:59 | Reagovat

Díky za odpověď, článek jsem přečetl. Zní to jako objevení svatého grálu a popravdě nevím, co na to říct, když jsem takovou zkušeností nikdy neprošel. Sympatie mi prohloubila zmínka o tom srdci, jelikož před dvěma lety (je mi 25) jsem měl fibrilaci kvůli tachyarytmii, 50 min. oživování a od záchranářů stejnou pst na život - 5%..

Ať je pravda jakákoliv, věřím, že od všech teorií se slepou uličkou se upustí a na konci se vždy dopracujeme k pravdivým faktům. Ale to záleží asi jen na tom, který ze základních kamenů lidské povahy bude převažovat, sebedestrukce a chamtivost nebo zvědavost a pud sebezáchovy. Věřím, že to druhé.

20 Marpefi Marpefi | Web | 8. května 2011 v 23:10 | Reagovat

[19]: ahojko,

no...svatý grál to jistě není..ten může objevit jen pár lidí...tuto zkušenost (či podobnou) však mají miliony lidí po celém světě...

Nejsem ničím výjimečný...nejsem lepší, než jiní...je to nezasloužená milost od Boha, že se mi dal poznat...

Pevně věřím, že miluje i Vás a i pro Vás má svoji cestu...otázka spíše je, jestli chcete vůbec hledat pravdu? Bůh zaslíbil, že pokud Jej budeme hledat celou svou silou a upřímností, najdeme...

Ohledně srdce nejsou třeba sympatie, já jsem si to nevybral dobrovolně, já byl přinucen:) (sranda:)

Mějte se hezky.

Marpefi

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama