Reinkarnace? Co na to Bůh

5. prosince 2010 v 0:16 | Marpefi |  Víra

reinkarnace2

Co je reinkarnace?

Reinkarnace je v poslední době stále více přijímaný fakt a náhled na smysl života. Mnozí lidé po vzoru asijských kultur věří, že smysl jejich existence je očišťovat jakousi svoji "karmu". Tedy provinění - řekněme hříchy, které daný člověk v minulých životech učinil.

Čím větší lajdák jste, tím horší věci si budete muset v dalším životě odpykat. Můžete se převtělit do jiného člověka, do jiného pohlaví..nebo taky třeba do kobylky:)

Smyslem je tedy to, abyste si odčinili své špatné skutky. Musíte "očišťovat" svoji karmu. Další existence je tedy jakýmsi trestem a odplatou za špatné jednání. A záleží na Vás, kolikrát se budete muset vtělit. Konečným cílem je "rozplynout se v univerzu"...tedy dosáhnout nirvány.

Jaké jsou důkazy?

Přečtěme si tvrzení obhájce reinkarnace:

"Zážitky vysvětlované reinkarnací mají vždy velmi podobný scénář. Nějaká osoba si vzpomíná na dřívější život, na podrobnosti z tohoto života, o kterých by neměl dotyčný nic vědět. Někteří lidé dokonce začnou i plynně mluvit cizími jazyky. Nezřídka jsou to jazyky, které lze obtížně určit, protože se jedná o dávno mrtvé jazyky, ovládané pouze několika odborníky. Po zkoumání zážitků z těchto "minulých" životů se ukazuje, že zážitky jsou ověřitelné, skutečné a dotyčná osoba neměla možnost tyto informace nikde získat. V některých případech přináší regresní zážitky do té doby neznámé podrobnosti."
Obecně tedy obhájci této teorie apelují na následující:

1) vzpomínky na "minulé životy", které se v mnohém překvapivě dají ověřit;

Někteří lidé si spontánně vzpomenou na "něco", co jakoby již zažili...na místa, lidi, situace. Ale nevědí, co to je. Při bližším zkoumání někdy zjišťují, že daná místa a osoby skutečně existují, aniž by je mohli oni znát...

Zvláště zajímavý fenomén je u dětí, které mluví o něčem, co v životě neměli ještě možnost poznat a zažít.

2) vzpomínky při regresních terapiích, hypnóze apod.;

V reinkarnaci věří i spousty psychologů a "obyčejných" lékařů. Rozšířena je však nejvíce mezi léčiteli. Ti, při uvedení do různých hypnotických stavů slyší mluvit hypnotizovaného něco, co při bližším zjištění skutečně existuje, ale on nemohl znát.

3) cizí jazyky

Tzv. glosolálie, kdy člověk mluví v jazycích, který nezná.
4) učení o reinkarnaci v Bibli

Další argumentace je spíše na poli teologie, kdy mnohdy i ti, kteří si říkají křesťané, vyznávají tyto nauky, které jsou v přímém rozporu s celým poselstvím Bible. Gnostici tvrdí, že učení o reinkarnaci v Bibli bylo, a že jej vládnoucí "třída" v minulosti z Bible vymazala a upravila ji.

Zároveň také odkazují na několik málo biblických míst, které překrucují, relativizují a vykládají je ve prospěch jejich teorie.

Co na to křesťanství?

ad 1) Mnozí lidé jistě při čtení či slyšení příběhů lidí, kteří si pamatují něco, co nemohli znát, skákají úžasem s jakýmsi mrazením, že se setkávají s nadpřirozenem...neuvědomují si však, že tyto skutečnosti nejen křesťanství nepotápějí a ani mu neprotiřečí, ale že je křesťanství nepřímo vysvětluje a identifikuje pozadí těchto jevů.

Když někteří vidí, že dítě mluví vzdělaně a o něčem - co v životě nezažilo, pak se snaží sáhnout po logice a hned věří dané "osobě", že je tím, za koho se vydává. Tito "lidé" totiž často mluví o tom, že jsou zemřelí z minulosti a teď se ocitli v dítěti...a chudáci přihlížející nemají důvod, proč by jim nevěřili...

Třeba Vám řeknou:"ale on ví to a to...a tyto skutečnosti on nemohl vědět...proto to musel být ten zemřelý..."

Co na to však Bible?

"Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách"

Bible jasně na mnoha místech popisuje, že existuje duchovní svět, který se skládá ze sil dobra (Boží andělé) a sil zla (padlí andělé v čele se Satanem). Tito padlí andělé (démoni) se snaží různými způsoby lidi obelhávat a škodit jim...jejich primárním cílem je udržet lidi od Boha, aby nemohli být spaseni skrze Ježíše Krista...

Proto je odpověď na tuto otázku docela jednoduchá...duchovní bytosti nás denně obklopují...vědí o každém našem kroku...proto pro ně není problém vědět všechno, co věděl i zemřelý člověk...

Vzpomínky na minulé životy jsou tedy "jen" informacemi, které buďto démoni vkládají do mysli člověka, nebo přímo říkají sami.

Málokdo si uvědomí, že naprosto stejná situace v bledě modrém existuje při jiné teorii, která reinkarnaci odporuje - vyvolávání duchů - médium vyvolá "ducha", o kterém si myslí, že je to konkrétní zemřelá osoba, neboť se za ni samozřejmě vydává a ví věci, které mohla vědět jen ta osoba...Není to však žádný zemřelý člověk, ale démon, který zná o zemřelé osobě všechny potřebné informace.

Kdo se trošku orientuje v této problematice tak ví, že i samotní zastánci spiritismu (vyvolávání) považují tuto praxi za nebezpečnou. Už Vám však mnohdy nepoví, že na základě vyvolávání končí mnoho vyvolávačů na psychiatrii s halucinacemi, háhadně zemřou, stanou se z nich alkoholici, drogově závislí apod. Zkuste hádat, proč?... Mimochodem mnoho médií se ptalo tzv."duchů", jak to je s reinkarnací? Ti však tuto nauku popírají:-D...(ikdyž se jistě najdou i tací, kteří ji podpoří)

Takže tu máme na jedné straně paranormální znalosti např. dětí o prokazatelných věcech, které neznají a snaha podpořit reinkarnaci...a na druhé straně paranormální znalosti "duchů" o prokazatelných věcech zemřelých lidí, kteří zase tvrdí, že nic takového není...

Už chápete, jak si s náma v rámci různých paranormálních jevů tyto "neznámé síly" hrají?...příkladů by se našlo více...nejen reinkarnace a spiritismus...Je však žalostné, jak se dnes lidé oddávají andělským energiím a různým praktikám, které vědí, že existují, ale vůbec nevědí jak a proč...

ad 2) hypnóza, regresní terapie apod...jsou jen jednou ze vstupních bran posednutí člověka...léčitelé vyslechnou člověka, který je v hypnóze a říká věci, které si nemůže pamatovat, ale při probuzení neví, co říkal (u jiných terapií zase pamatuje a jakoby si vzpomíná na celý svůj život)....proč asi? Protože to nemluvil on, ale démon skrze něj...

Lidé by si měli více uvědomit, že to, co pokládají za "vědeckou" metodu - tedy hypnózu - je kriticky nebezpečné, neboť se lidé otevírají duchovnímu světu...

ad 3) pro křesťany toto není nic nového pod sluncem. Mluvení cizími jazyky je jeden z darů Ducha svatého, které dává své církvi, a které jsou popsány v Bibli. Stejnětak ale křesťané vědí (spíše protestantské větve), že tyto nadpřirozené projevy umí dělat i démoni (oni měli kapánek více času na učení:-D)...proto myslím, že nemá smysl více rozebírat, kdo umí v těchto jazycích skrze "reinkarnované" mluvit...

ad 4) mnozí mají velký problém s tím, že by mohl existovat nějaký Bůh...u mnohých je tedy jistě motivem odmítání Biblického Boha to, že ani nechtějí, aby existoval...proto budou brojit proti Bibli zuby nehty (já to dříve dělal také:)...
pravdou však je, že:

- učení o reinkarnaci přímo odporuje celému konzistentnímu poselství Bible - o oběti Ježíše Krista
- toto učení vylučuje hromada veršů a biblických míst
- Ježíš by vůbec nemusel udělat to, co udělal, kdyby existovala reinkarnace
- několik pár zrelativizovaných veršů, které zdánlivě mohou podporovat teorii reinkarnace však vylučuje velká spousta jiných veršů...pokud by tedy skutečně ony inkriminované verše mluvily o reinkarnaci, pak by Bible byla skutečně jen snouškou protichůdných lidských výmyslů - a ne Božím slovem, jak křesťané věří.
- učení o reinkarnaci nemohl nikdo vymazat ze svitků Bible, neboť:

a) starozákonní zdroje sahají do minulosti ještě před vznikem křesťanství (kumránské svitky)
b) novozákonní svitky byly sepsány velmi brzy, za života mnohých přímých učedníků a apoštolů, kteří sepsali učení Ježíše Krista
c) mnoho NZ svitků bylo nalezeno geograficky jinde, než sahala moc tehdejšího Říma a jiných, kteří mohli něco vymazat a upravit
Jeden příklad za všechny z Bible:

"A jako je lidem uloženo jednou zemřít, a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých..." Židům 9:27-28 (ačkoliv i tento verš zastánci reinkarnace napadají)

Jak to je tedy s karmou?

Podívejme se na obrázkovou ilustraci níže...Máme tu 3 osoby. Všichni tři se ve svém životě snaží žít dobrý život...snaží se dělat co nejvíce dobrých skutků a domnívají se, že jim to snad po smrti projde, a že případně (pokud nějaký Bůh bude) mu řeknou, že přece dělali mnoho dobrých skutků...

Osoba A si vedla tak nastejno...spolu s dobrými skutky stále činila mnoho zlých...

Osoba B byla "lepším" člověkem...učinila více dobrých, než-li špatných skutků...

Osoba C byla relativně nejlepším člověkem...a v lidských měřítkách by někdo mohl říci, že "byl dobrým člověkem"...udělal mnoho dobrého....ALE....je tu jedno "ale" - stále je prostě jen chybující (hříšný) člověk, který dělá chyby...

hr

A to je ten zásadní problém -nejsme dokonalí...jsme chybující - hříšní!


Tento problém způsobuje to, že jsme odděleni hlubokou propastí od Svatého, čistého, dokonalého Boha (obr. níže)...černé šipečky znázorňují naše snahy se k Bohu co nejvíce přiblížit (ať již dobrými skutky, nebo různým náboženstvím).


mo

Dám Vám otázku: "Kde je tady prostor pro reinkarnaci?"; "Kde je tady prosto pro očišťování karmy?" Ať se snažíte jakkoliv, pořád si vedle zeleného sloupečku dobrých skutků a dobrého života budete "stavět" i červený sloupeček nedokonalostí a špatných činů, myšlenek, jednání...logicky tedy nemůžete nikdy dosáhnout toho, že si odčiníte to, co jste si natropili...a to Bůh bible moc dobře ví...proto přišel s jiným řešením!


Poslal na Zemi svého jediného Syna - Ježíše Krista, který se stal člověkem, a který dokonalý - bez hříchu, bez vady, bez "červeného sloupečku"...položil život za nás, aby ti, kteří tomu uvěří a přijmou tuto oběť, byli očištěni od svých hříchů - prakticky to tedy znamená vymazání našeho dluhu - smazání červeného sloupečku...

Jeho pak Bůh vzkřísil z mrtvých a dal mu veškerou moc na nebi i na Zemi...Ježíš Kristus je živý Bůh, který nám nabízí východisko z našich životů a beznadějných situací...
most Ježíš
Mnozí říkají, že je to nespravedlivé - ale Bůh v Bibli jasně řekl: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život."
To je základní východisko - s červeným sloupečkem - tedy nánosem špíny nás Bůh k sobě nepřijme...nepustí nás...ani nemůže! On je totiž dokonalý...a nic dokonalého nesnese nedokonalost...On nám však tuto dokonalost zařídil velmi zvláštním způsobem - zástupnou obětí Ježíše Krista...On na sobě nesl hříchy světa...

A dává tuto nabídku i Tobě. Chceš žít a obnovit svůj ztracený vztah s Bohem, kterého Tvé vnitřní já podvědomě hledá a zná? Pak Ti nepomůže žádné lidské snažení - ani dobré skutky...neboť s každým úspěchem si neseš také neúspěchy...Musíš vyznat, že nejsi dokonalý, že jsi hříšný člověk a chtít se změnit...

Jediný, kdo Ti může pomoci, je samotný Bůh...a On už to udělal...teď však záleží na Tobě, jak se ve vztahu k Němu zachováš...chceš přejít přes propast po tomto mostě?
Pokud Tvá odpověď zní ano, mrkni ZDE.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY K TÉMATU - spřátelené stránky a článek ZDE
Klíčová slova: argumenty proti reinkarnaci, reinkarnace, reinkarnace a křesťanství, reinkarnace v bibli, karma, paranormální jevy, smysl života - karma, magie
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (124)
Zobrazit starší komentáře

101 Realtoltek Realtoltek | 3. prosince 2011 v 15:09 | Reagovat

Spatny majitel domu :) zmizi i s domem ze zeme...a  je jedno kde ten dum bude mit postaveny. Protoze jeho duch patri bohu, vse patri bohu a ten bere i dava.

102 Realtoltek Realtoltek | 3. prosince 2011 v 15:15 | Reagovat

A protoze cesta k Jezisi vede pres ducha,srdce je Jezis v kazdem kdo ho nasel a samozrejme jeho prichod jako boha bude az prijde jako buh ;).To znamena v plne sve zarize sile ktera vsechny ty co nejsou duchem s Jezisem znici.

103 Realtoltek Realtoltek | 3. prosince 2011 v 15:18 | Reagovat

Takze jestli ste ho nasel ;) nasel jste ho ve svem srdci/duchu.A kdyz jste ho nasel je tedy jen na nebi anebo i na zemi ?

104 Marpefi Marpefi | E-mail | Web | 3. prosince 2011 v 16:57 | Reagovat

[103]: Zdravím,

" Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé" (Ježíš)

Pokud věříte v konec světa v určitý datum, je to na Vás. Pro mě je sdělení Bible jasné - nevíme to a jsme varováni před těmi, kdo to tvrdí...

Věřím, že žijeme v posledních dnech...a že Ježíš může přijít třeba dnes...možná zítra, možná příští měsíc, rok...možná za deset let...nevím, ale Ježíš nám přikazuje, abychom byli připraveni a nezaspali...

Toť vše, co k tomu řeknu:)

Petr

105 Realtoltek Realtoltek | 5. prosince 2011 v 8:41 | Reagovat

taky verim ze zijeme v poslednich dnech :) vse tomu naznacuje.

106 Realtoltek Realtoltek | 5. prosince 2011 v 8:43 | Reagovat

Nastesti zadny dum nemam kde by zlodej prisel :). Muj dum je duch a z toho zadny zlodej nic neodnese ;).Odnese tem kteri budou ve strachu o falesny dum :).

107 Realtoltek Realtoltek | 9. prosince 2011 v 11:04 | Reagovat

Mam na tebe dotaz ohledne zjeveni 21 ;). Co myslis jedna se zkutecne o mesto anebo je to jen symbolika ;))) pro telo kde sidli cisty duch :) ?

108 Marpefi Marpefi | 9. prosince 2011 v 13:22 | Reagovat

[107]: Zdravím,

abych pravdu řekl, přikláním se k tomu táboru teologů, kteří v tom vidí symbol. Zjevení jako takové je asi jak jistě víte pořádný oříšek pro vykladače...ono to asi na první pohled evokuje doslovnost, ale když jsme studovali nejčastější výkladové směry knihy zjevení, tak jsou docela dobré důvody pro symboliku...takže tohle moc neřeším...nevím, jestli to bude město jako takové, ale spíše bych řekl, že duchovní rovina a popis města je zjeven tak, aby to lidé pochopili (je asi těžké vysvětlit člověku, který nezná nebe, jak to vypadá...tak se použila symbolika)...

Toť můj názor.

Mějte se

Marpefi

109 Realtoltek Realtoltek | 16. prosince 2011 v 11:34 | Reagovat

Neni to mesto ale novy chram pro ducha :).

110 Marpefi Marpefi | 17. prosince 2011 v 10:58 | Reagovat

[109]: No vždyť říkám - někdo věří, že je to město fyzicky...jiný, že je to obraz řekněme "nebe" resp. přiblížení toho, co jde jen těžko přiblížit...tedy "chrám", "příbytek" atd. pro člověka...

111 Radical Radical | 6. ledna 2012 v 23:31 | Reagovat

konec legrace frajeři :-)) vaše diskuse mně přijde víc než úsměvná a musím se přímo chechtat při vzpomínce na díl červeného trpaslíka, který začíná tak, že Lister zjistí, že je bůh kočičích lidí, kteří se vyvinuli za 3 miliony let z jeho kocoura, zatímco byl Lister v hybernaci. Zatímco Lister spal, kočičí lidé se vraždili mezi sebou, protože se nemohli shodnout, jaké čepičky (modré nebo červené ?) měly nosit v kočičím nebi Fušál (Lister si přál otevřít bufet na Fiji). Nakonec bylo přečteno tajemné poselství jejich bible, ve které bylo "1 košile a 2 ponožky"..... takže asi tak :-))))))

112 Radical Radical | 6. ledna 2012 v 23:34 | Reagovat

no a teď vážně... je historicky dokázáno, že muslimové a křesťané jsou dvě radikální židovské sekty, které nakonec málem byly zhoubou židovské víry. Všechny 3 náboženské skupiny mají společné aspekty, které inteligentní člověk může spatřit v potřebě koncentrovat moc. Všechny 3 víry totiž mají stejně pofiderní (a pouze v malých detailech) odlišný scénář vzniku.. pro všechny také je základem starý zákon (židovský). Křesťani si pak židovský starý zákon vytunili o evangelia, muslimové o sunnu..

113 Radical Radical | 6. ledna 2012 v 23:38 | Reagovat

nejsměšnější na křesťanech je ta jejich hloupoučká naivita.. až do prvních balónů sídlil bůh na nebesích.. po objevení letadel, raket a družic najednou bůh přesídlil "všude" do "všechno okolo nás" a podobně.. bláboly blá :-))) málokterý křesťan ví, že existuje (v průběhu časů) 24 rozdílných překladů biblí, kde se  ztrácí a objevují úplně odlišné pasáže a sekce (současný výzkum - stačí googlit), málokdo ví, že Ježíš své účení ukradl od Magna... a ta nenávist křesťanů k židům (ačkoliv všichni ví, že ultraortodoxní žid Ježíš o udání Jidáše požádal sám, protože věděl, že žid Jidáš je z těch šašků nejvěrnější nohsled a udělá, co mu Ježíš řekne)... to jsou prostě fakta a nezmůžete nic :-))))

114 Marpefi Marpefi | 7. ledna 2012 v 1:09 | Reagovat

[111]: Zdravíčko,

Red Dwarfa také znám a rád se nad červenočapkáři zasměji, stejně jako mapou hvězdné oblohy z ponožek:)

Vyvozovat z toho argumenty si však myslím, že je více než krátkozraké...

[112]: Bible sama potvrzuje, že židé křes´tany považovali za sektu...nic nového. Nicméně křesťanství nic nevytunelovalo...křesťanství je pokračováním židovství...přičemž ti, kteří nepřijali Ježíše Krista, jaksi "zaspali" příchod dávno slíbeného mesiáše...

A Islám je pak pozdější snahou překroutit křesťanství...žádnou vědu za tím nehledejte...:)

[113]: Možná si někdo myslel, že Bůh je na obláčcích, ale rozhodně to neříká Bible, jakožto základní zdroj poznání křesťanů. Proto je tento argument naprosto bez síly...

Co se týče překladů Biblí, tak by to chtělo trošku relevantní informace a povědomí o tom, jak vůbec vznikla Bible...takže Vaše "fakta" jsou někde jinde...

Stejně jako vykrádání Ježíšem apod...

www.buh-krestanstvi.cz

Hezký den

Petr

115 GVKB GVKB | E-mail | Web | 6. srpna 2013 v 14:23 | Reagovat

Funguje to co je optimálně naladěné, jestliže je někde chyba která způsobuje problémy, tak příčinou je vždy špatné naladění, a pokud se špatné naladění odstraní správným naladěním, zmizí chyba co způsobuje problémy.
Většinou si naladění spojujeme s hudebním nástrojem, ale naše dobrá nálada, to je optimální naladění našeho myšlení, dobré naladění nevydrží většinou dlouhou dobu, a musíme se znovu věnovat tomu, aby něco bylo optimálně naladěné.
Nejčastěji se něco rychle rozladí díky změnám, nemůžeme změnám v nás a okolo nás zabránit žádným způsobem, změny jsou jako náš stín, před kterým nelze utéci.
Klasikem pro dobré naladění je spánek, proč nás spánek dobře naladí, ve spánku se můžeme vzdálit od tohoto rozladěného světa, ve kterém mezi sebou neznabozi bojují o výhody a jistoty.
Strach o výhody a jistoty, je zdrojem našeho špatného naladění, a tak konzumujeme drogy, protože si naivně myslíme, že nás drogy dobře naladí, ale to je jenom iluze, drogy z vás rychle udělají svojí ubohou loutku, a nakonec vás zabijí.
Televize a internet, odráží to jak jsou lidé v současnosti špatně naladění, a tak myslí nejvíce na to, jak cizím lidem ubližovat, pomocí výhod a jistot, které zde nějak získali.
Druhá světová válka ukázala to, jak je naše kulturní civilizace chybně naladěná, házeli se na města atomové bomby a stavěli se koncentrační vyhlazovací tábory.
Vůl je dobře naladěný, protože je vykleštěný, a býk je špatně naladěný, protože toužení po sexu, dělá z býka blbce, nejhorší je srážka s blbcem, protože blbec jako býk myslí a žije, a tak svému okolí i ubližuje.
Je třeba začít lidi klonovat, aby zde už nebyl sex, nutný k rozmnožování, dokud zde bude existovat sex, do té doby nám zde bude ten druhý peklem, protože on myslí jak nadržený býk, a tak je svému okolí nebezpečný.
Sex je prvotní lidský hřích, a z hříchu se zrodil každý člověk, ten kdo byl zrozen ze sexu, nemůže být nikdy svatý, svatý může zde být jenom ten, kdo byl naklonovaný, a vychovaný specialisty tak, aby v něm nebyla nikdy pyšnost a lakomost. ;-)

116 Marpefi Marpefi | 10. srpna 2013 v 10:06 | Reagovat

[115]:Zdravím,

no, upřímně, nevím, co k tomu říci...nevím, jestli má vůbec smysl k tomu něco říkat...asi nechám každému, ať si udělá vlastní obrázek.

Ps. nebýt sexu, nejste tady:)

117 Jiří Jiří | E-mail | 1. listopadu 2013 v 22:31 | Reagovat

Musím přiznat že mi to přijde docela smutné číst tydle "argumenty". Nebylo by až tak špatné, kdyby se autor začal zabývat skutečným životem a ne jej utrácet na "dokazování" platnosti víry... Bůh je a bude i bez pseudoargumentů na téma, kterému evidentně rozumí jako houska pekaři.

118 Petr Petr | 1. listopadu 2013 v 23:05 | Reagovat

[117]: Zdravím Vás a děkuji za názor. Možná nerozumíte tomu, proč to píšu a připadá Vám to zbytečné. Já však v pošlapávání a překrucování významu Ježíše Krista smysl vidím. Asi se neshodneme na stejném pohledu, já však naopak smutným shledávám relativizaci Boha a Jeho "daností". Přesto děkuji za nesouhlas a návrh k polemice.

Hezký den.

Petr

119 Dominick Dominick | E-mail | Web | 20. listopadu 2013 v 10:23 | Reagovat

Me1m raosdt, že z toho me1te raosdt:) K Lipsovi se objevily take9 2 chybějedced origine1ly, ke9ž by to tak pokračovalo de1le a našel se komplet  Ta Muriel mi vrte1 hlavou asi nejvedc, přece jenom to mused bfdt docela objemnfd baledček  Nechce se mi věřit, že by se to ztratilo  Jinak pokud tuto diskuzi čtou hrded majitele9 origine1lů, ktere9 se objevily v aukcedch, ať už u Topiče, či jinde, me1m pro ně prosbu, ať se ozvou na můj mail . Male9 upozorněned, origine1ly by v že1dne9m předpadě neměly bfdt vystaveny světlu, ať už předme9mu či nepředme9mu. Anilinove9 barvy podle9hajed velmi rychle zke1ze, viděl jsem už několik origine1lů, ktere9 jsou dedky te9to neopatrnosti te9měř černobedle9

120 life insurance cost life insurance cost | E-mail | Web | 17. března 2014 v 20:25 | Reagovat

Pin my tail and call me a donkey, that really helped.

121 writing an essay writing an essay | E-mail | Web | 13. května 2015 v 13:06 | Reagovat

I'm so glad that the internet allows free info like this!

122 cialis cialis | E-mail | Web | 15. července 2015 v 4:09 | Reagovat

Looking for wie erkennt man echte <a href="http://viagra7sideeffects.com/">viagra</a>?   Your source for <a href="http://cialis7sideeffects.com/">cialis</a> online information.

123 generic_viagra generic_viagra | E-mail | Web | 29. října 2015 v 11:47 | Reagovat

Hello!
<a href="http://1generic10pills.com/">generic viagra</a> , <a href="http://2generic10pills.com/">generic cialis</a> ,

124 without without | E-mail | Web | 13. listopadu 2015 v 19:14 | Reagovat

For some <a href="http://www.cheapmedpills11.com/">viagra without a doctor prescription online pharmacies</a> could be an ideal variant, for others – Cialis Super Active would suit more.   My own doc gave me a prescription for <a href="http://www.cheapharm11.com/">cialis without a doctors prescription canada</a> and I have hubby's Levitra to try.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama