Odpovědi na nejčastější otázky proti Bohu (č.2)

13. října 2011 v 13:28 | Marpefi |  Víra
Přikládám pokračování odpovědí na časté otázky, které si lidé okolo křesťanství kladou. První část, ve které jsou např. odpovědi na otázky "Proč Bůh dopouští zlo?", "Co věda a Bůh?", naleznete v článku zde. Pro určitou návaznost doporučuji přečíst nejprve první část a až poté pokračovat touto druhou částí.

8) Nemůžu věřit křesťanství, které stojí na knize (Bibli), kterou napsali lidé...navíc, když ji mnozí upravovali a falšovali k "obrazu svému", aby mohli manipulovat se slepými ovcemi...

Někteří z Vás, kteří navštěvujete tento blog od jeho počátku (cca 2 roky) si možná pamatujete, že jsem zde publikoval článek, ve kterém jsem zastával přesně tato stanoviska - že Bible sice obsahuje mnoho dobrého, ale nelze ji brát vážně, neboť obsahuje mnoho manipulace a nesmyslů. Nyní si to již nemyslím...a svým způsobem se stydím za to, že jsem kritizoval něco, co jsem si vůbec neověřil a nijak nezkoumal. Jak to tedy je?

Obhajoba spolehlivosti Bible je natolik rozsáhlá, že se omezím pouze na základní body této problematiky. V případě zájmu o bližší studium mne kontaktujte a já Vám rád doporučím další zdroje ke konkrétním oblastem této kritiky. Než se však pustíte do čtení této části, tak Vám doporučuji shlédnout tuto krátkou prezentaci na téma archeologie, textové kritiky a bible, která obsahuje i nějaké grafy k níže popsaným skutečnostem.

Níže se budu věnovat pouze některým "světským" faktům, které svědčí ve prospěch Bible. A to nezmiňuji tu skutečnost, že pokud je Bible opravdu Bohem ispirované dílo, že On sám, jakožto všemocný Bůh, se zcela jistě dokáže postarat o to, aby se Jeho sdělení dostalo až k nám do 21. století...Existuje nemálo indicií, které tuto tezi podporují...

I. Bible obsahuje mýty, protože byla napsána mnoho generací po popisovaných událostech

Dokonce nejeden historik ještě dnes používá argumenty, že Novozákonní spisy, které svědčí o Ježíši, byly napsány dávno po daných událostech. Tito učenci však často jenom pokračují v předávání argumentů, které jsou desítky let staré, nebo se hold nedokáží vyrovnat s tím, že Bible obsahuje popis zázraků a právě proto je pro ně "zcela jasné", že to musí být výmysl. Současný archeologický výzkum dokazuje, že tomu tak není.

William Albright, ve své době přední světový biblický archeolog, napsal: "Dnes již s jistotou smíme říci, že neexistuje žádný důkaz, který by dokládal, že kterákoli kniha Nového zákona vznikla po roce 80 n.l., tedy o celé dvě generace dříve (130-150 n.l.), než udávají radikálnější kritikové NZ". Svůj názor zopakoval v rozhovoru pro časopis Christianity Today: "Podle mého názoru byly všechny hnihy NZ napsány pokřtěnými Židy někdy ve čtyřicátých až osmdesátých letech prvního století (velmi pravděpodobně mězi lety 50-75n.l.)"

Pro zajímavost - historici nemají problém s historicitou takových starověkých děl či osob, jako je Homér (nejstarší rukopis je napsán 500 let poté), nebo César (nejstarší rukopisy 950 let po popisovaných událostech). V případě Nového zákona však nechtějí přijmout rukopisy, které byly napsány za života očitých svědků:) Hezký paradox, nemyslíte?

II. Bible je vymyšlená a obsahuje spousty chyb

Zde dám prostor 2 významným osobám archeologie:

Jeden z nejvýznamnějších archeologů Palestiny Dr. Nelson Glueck řekl: "Mohu kategoricky prohlásit, že zatím není archeologického objevu, který by vyvracel záznamy Bible. Desítky archeologických nálezů potvrzují v jasných konturách nebo v přesných detailech historické líčení Bible."

Známý klasický historik Colin J.Hemer ukazuje ve své knize "The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History", jak archeologie potvrdila nikoli desítky, ale stovky a stovky detailů z biblických zpráv o rané církvi. Potvrzeny byly i takové detaily, jako je směr vanutí větru, hloubka vody v určité vzdálenosti od břehu, druh choroby na konkrétním ostrově, jména místních hodnostářů a tak dále..."

Samozřejmě existuje spousty učenců, kteří mají různé názory na historicitu Bible. Domnívám se však, že nejeden z kritiků odmítá Bibli ne snad proto, že by ji nepodporovaly archeologické záznamy, ale spíše proto, že obsahuje zvěst, kterou osobně nemohou přijmout a nechtějí připustit, že mohla být pravdivá. Je také pravdou, že archeologicky není potvrzen každý detail, který se v Bibli nachází. A ani to není možné, mnoho těchto důkazů je dávno zničeno pod pláštěm času, nicméně je jich dostatek k tomu, aby ukázaly na to, že biblickému záznamu lze z historického hlediska důvěřovat.

III. Bible je nepodložená a obsahuje mnoho manipulací

Kdekoliv se dnešní člověk podívá, vidí snahu o manipulaci a získání vlastního prospěchu. Proto je zcela logické klást si otázku, zda-li tak není i v případě Bible, kde se "papaláši" snažili zmanipulovat své ovečky. Zejména pak lidé často narážejí na středověkou podobu církve pod Římem, která se v sobecké diktatuře někdy přímo vyžívala. U té však byl problém spíše ten, že zakazovala lidem, aby Bibli vůbec četli, neboť by je tato kniha usvědčila z bludů, které pro svůj prospěch šířili.

Velmi častým předsudkem je tvrzení, že byla Bible často upravována a měněna. Netvrdím, že se o to nikdo nepokoušel, nicméně se tyto pokusy dají relativně snadno zjistit a vyřadit (proto existuje vědecká disciplína "textová kritika", která zkoumá tisíce rukupisů a takto snadno dohledá odchylky a manipulace). Nepatrné změny v Bibli oproti dávným originálním rukopisům jsou způsobeny v drtivé většině pouze gramatickými chybami při opisování, ty však nemění podstatu biblického sdělení.

"Pokaženo" je pouze 40 z 20.000 veršů (tedy 0,2%), přičemž žádná z těchto změn nemá vliv na základní pilíře křesťanství.

Je zde důležité si uvědomit, že dnešní vědci mají k dispozici cca 26.000 rukopisů Nového zákona! Toto číslo nemá v historii žádnou konkurenci. (ILIAS, která drží druhé místo, má 643 rukopisů a např. César pouze 10).

Profesor F. F. Bruce: "Neexistuje žádný soubor starověké literatury, který by se těšil takovému bohatství kvalitních textových dokladů, jako Nový zákon."

Bible se nešířila způsobem, jakým známe tichou poštu. Jednotlivé svitky byly šířeny (exponenciálně) do různých jazyků a různých míst tehdejšího světa, kde ani neměla římská církev možnosti zasahovat. Proto je argument, že někdo Bibli zmanipuloval nereálný. Pokud by to tak někdo chtěl učinil, musel by projít půlku světa a najít všechny rukopisy nového zákona...to je samozřejmě nemožné.

Závěr - ano, snahy upravovat texty Bible jistě byly...někdy v dobré víře, jindy s nekalými úmysly. Nic to však nemění na tom, že právě takto zmanipulované rukopisy vědci "odchytí", neboť zřetelně vidí, že jsou jiné, než tisíce ostatních (na sobě často navzájem nezávislé).

9) Pokud je křesťanství "to pravé", tak proč je tolik církví?

Toto je docela zajímavé téma. Nevím, zda-li dokáži na tuto otázku odpovědět 100% správně, ale určitě věřím, že se mi podaří dostatečně otupit ostří tohoto argumentu proti křesťanství.

Mnozí jsou počtem denominací a různých církví značně zmateni a je to jistě pochopitelné, nicméně je nutné si uvědomit následující:

a) Mnoho z těchto tzv. "církví" a společenství nemají někdy naprosto nic společného s křesťanstvím, ač operují s pojmy, jako je "bible", "bůh", "ježíš" apod...existuje tedy mnoho sekt, které kdyby lusknutím prstů zmizely, tak by byla situace hned jiná a někteří lidé by si výše položenou otázku možná již ani nepoložili...

Ježíš Kristus sám řekl několikrát, že si Jeho následovníci mají dát velký pozor na bludaře, kterých bude mnoho.

1 Janův 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa...

b) Tento bod pokládám za nejvýznamnější. Je nutné si uvědomit, že my lidé jsme naprosto rozdílní. Na úrovni jedince jistě nikdo nebude pochybovat o tom, že jsme někteří zaměřeni emočně, jiní racionálně, jiní jsou "přes oči", jiní si potřebují všechno "ohmatat", jedni dávají přednost extrovertnějšímu projevu chvály, jiní zase introvertnějšímu...

Na úrovni kultur je toto ještě znatelnější, některé kultury jsou temperamentnější, jiné zase "chladnější". Zkuste např. přivést uvěřivšího temperamentního "křováka" do některé velmi formální a "sedící" církve, kde se cítí dobře zejména lidé staršího věku a zkuste jej tam držet...je velká pravděpodobnost, že bude trpět, neboť to není pro něj to "pravé ořechové" pro vyjádření jeho vztahu s Bohem.

Lidská bytost tedy není nějakou univerzální bytostí, ale existuje mnoho typů osobností a kultur, pro které dost dobře nelze vytvořit stejnorodý rámec uctívání Boha. A právě proto existuje i více círví. Křesťanství je ve skutečnosti velmi elastické vyznání, neboť dává prostor na první pohled rozdílným vyznáním...někteří křesťané mají raději velmi organizovanou bohoslužbu, jiní spontánnější a emocionálnější bohoslužbu. Komu vyhovuje první, nepujde do druhé...přesto však nemusí být mezi nimi žádného rozdílu ve vyznání po obsahové stránce.

c) Pro prvotní církev bylo normální, že měla spousty "denominací"...církví se označovala třeba nějaká rodina (apoštol Pavel psal např. "Pozdravujte bratry v Laodikeji i Nymfu a církev, která se shromažďuje v jejím domě."), nebo městská církev.

V dnešní době totiž lidé zaměňují pojem "církev" s hierarchickou formální organizací. To však není biblicky zcela korektní. Křesťanská církev podle Bible je totiž neviditelným vyjádřením toho, že lidé následují Ježíše Krista. Do této neviditelné univerzální církve tedy patří eskymák, stejně tak, jako křovák v Africe, pokud věří a následují Ježíše Krista.

Ale i tento eskymák a tento křovák bude součástí nějakého místního "sboru", který ale často budou muset kvůli formální byrokracii či zákonům nějak pojmenovat a ustanovit některé formální náležitosti. Pak logicky naleznete po celé Africe tisíce názvů církví a můžete se tázat, jak může být křesťanství pravdivé, když je tolik církví?...Nicméně je docela možné, že všechny tyto církve, ač jsou jiné a jinak se jmenují, vyznávají téměř stejné učení (v praxi samozřejmě rozdíly jsou, viz bod "a", "b" a "d"). Důležité je, do jaké míry se věrně drží Biblického učení, které je základem křesťanské zvěsti.

d) Jelikož je však pravdou, že tuto otázku nelze jenom tak smést se stolu, ale mnohdy rozpory skutečně existují, je třeba to přiznat. Otázkou je, jestli je existence těchto rozporů důkazem pro nepravost Biblické zvěsti (křesťanství), nebo spíše potvrzuje to, co sama Bible o lidech opakovaně říká? Bible označuje člověka za "padlé stvoření", které podléhá velmi často své tělesnosti - např. pýcha, sobeckost, svévole, rozbroje, závist, žárlivost, modlářství atd. atd. A pokud by měla Bible pravdu, tak co jiného, než toto bychom očekávali, že ve světě uvidíme? Spíše bychom se divili, kdyby se tohle všechno nedělo, někdo by pak mohl o Bibli říct, že lže...

Skutečnost nicméně není tak hrozná, jak se často prezentuje. Mnohé nesouhlasy a rozpory v církvích jsou mnohdy spíše hlouposti, které nejsou vůbec podstatné (ačkoliv se o nich rádo mluví). V hlavních bodech křesťanské zvěsti jsou téměř všechny křesťanské církve za jedno...

Ilustrační příklad - Bible např. popisuje, že člověk, který Boha zavrhuje a nebude s Bohem smířen, bude od Něj odloučen (logicky)...tento termín je nazýván "peklo". Bible však je velmi skromná v popisu, co to vůbec je, nebo jak to tam vypadá...to totiž nebylo pro jejího pisatele důležité...důležité bylo sdělit informaci, že něco takového je možné a jak tomu předejít...v praxi se však může stát, že se některé církve budou do krve hádat ve smyslu, kolik oken tam bude, nebo nebude, a jakou barvičkou budou namalovány...toto byl nadnesený příklad, ale ilustruje některé ze sporů, které se v církvích řeší. Ukazuje to spíše na naši tělesnost, která jistě není chvályhodná, nicméně v žádném případě neshazuje důvěryhodnost Bible.

Ale pojďme k těm rozporům, které jsou skutečně velké, a které tvoří jablko sváru mezi některými církvemi. Proč tu jsou? Upřímně řečeno neznám přesnou odpověď...věřím, že část odpovědi je obsažena v následujícím:

- lidé si často k Bibli přidávají své myšlenky a učení
- lidé často z Bible ubírají mnohé učení
- lidé interpretují některé věci bez znalostí kontextu a Bible
- lidé si někdy přejí, aby to bylo tak a tak a proto konkrétní doktrínu upřednostňují
- existuje duchovní svět (padlí andělé), kteří při různých paranormálních seancích předávají informace, které "vysvětlují" bibli, nicméně tato zjevení mají svůj svébytný význam, proto samozřejmě odporují tomu, co v samotné Bibli stojí

Pokračovat by šlo jistě i dále, snad to však pro úvodní představu stačí.

10) Proč zrovna křesťanství? A co jiná náboženství?

Nejprve bych chtěl podotknout, že křesťanství ve své podstatě ani není náboženstvím, ale vztahem s živým Bohem. Náboženství je svým způsobem soubor pravidel a příkazů, jak se dostat k Bohu, a jak se mu zalíbit. Křesťanství však jako jediné jde opačnou cestou - Bůh se sklání k padlému a protestujícímu člověku jako první a nabízí mu svoji přízeň a přítomnost.

Jelikož zde není prostor na sáhodlouhé srovnávací analýzy, tak se omezím na jednoduchá tvrzení:

- Křesťanství jako jediné náboženství učí, že člověk nemůže přijít k Bohu sám z vlastních sil. V podstatě všechna ostatní náboženství učí, že člověk musí dělat to či ono, aby se Bohu zalíbil a On člověka přijal...křesťanství učí opak - Bůh učinil z lásky k nám první krok.

- Snad všechna náboženství řeší nějakým způsobem problém lidské viny, nedokonalosti, hříchu...náboženské systémy učí, co všechno má člověk dělat, aby se jich zbavil. Křesťanství naproti tomu tvrdí, že sám Bůh sestoupil z nebe. Přijal roli služebníka a za naše hříchy, za které jsme měli být potrestáni my, byl potrestán On sám v osobě Ježíše Krista.

- U zakladatelů jiných náboženství se sotva dozvíte, že učinili něco významného či mocného. Svědectví o Ježíši Kristu je protkáno prokazováním moci -> zázraky uzdravování, panování nad živly, kříšením z mrtvých apod.

- Neexistuje žádná historická ani náboženská osobnost, jakou je Ježíš Kristus. Žádný zakladatel světového náboženství o sobě neprohlašoval, že je Bůh...Konfucius, Mohamed, Budha...nikdo. Všichni učili, co mají lidé dělat, aby dosáhli určitého cíle...Ježíš Kristus o sobě však tvrdil, že On sám je tím cílem a Pravdou...že je Bůh.

- Důležitou součástí křesťanství je Bible, ze které také vychází. Ačkoliv je ve společnosti proti této knize mnoho předsudků a lží, je Bible velmi zajímavou knihou. Obsahuje mnohá vyplněná proroctví a mění životy milionů lidí po celém světě. Ačkoliv se ji snažilo mnoho lidí napříč historií zničit, nikdy se to nikomu nepodařilo...

11) Pokud je křesťanský Bůh dobrý, jak to, že přikazuje ve starém zákoně vyhlazení národů včetně žen a dětí? A proč tak přísně trestal některá přestoupení?

Mnozí lidé jsou mnohdy překvapeni, když při čtení starého zákona narazí na příběhy plné krutostí a násilí. Proč jsou v Bibli? Jak jim máme rozumět? Jsem si vědom toho, že se jedná o jedno z nejcitlivějších témat, proto se jej pokusím rozvést trochu blíže.

Ve svých odpovědích nechci maskovat skutečnost, že Bůh Bible je nejen Bohem lásky, ale i Bohem spravedlivého soudu - což už se lidem tolik nelíbí. Než se však dostanu k této oprávněné otázce - "Proč přikázal zabít?", je třeba si ujasnit i následující fakta:

I. Bible popisuje skutečnosti, "jak leží a běží"

Mnoho lidí se domnívá, že vše co je v Bibli, tak je Boží vůlí. Je to však nepochopení toho, čím Bible je. Ano, obsahuje Boží sdělení čtenářům, ale vedle toho také často zachycuje historické události tak, jak se staly. Obsahuje výroky nepřátelských vládců, nevěřících lidí, božích odpůrců apod.

Velmi velká část (domnívám se, že většina) násilí, které starý zákon popisuje NEJSOU Božím příkazem a naopak jsou zakázány, odsouzeny a pachatelé si za ně nesou své následky, které jsou nezřídka kdy zapsány jen o pár stránek dále. Při vytržení z kontextu a povrchní četbě však tato místa svádějí k unáhleným závěrům.

Bible popisuje i hrdiny víry se všemi jejich slabostmi...pár příkladů:

- Abrahám - při strachu o život lhal a zapřel svoji ženu a vydal ji jinému
- Král David - sexuální slabost zavinila, že svedl ženu svého generála, kterého pak také odstranil
- Apoštol Petr - jeho 3x zapření každý zná...

Jinými slovy - Bůh se nebojí vykreslit věci tak, jak se mají - nezatajuje ani nepříjemné skutečnosti. Všechny tyto činy u tzv. hrdinů víry byly aktem neposlušnosti vůči Bohu a lidské slabosti. Tyto skutky Bůh odsuzuje, ale dává viníkům možnost litovat a opustit je.

Jako další častý příklad lze uvést např. příběh o Lotovi, který byl ochoten vydat sexuálně zvrhlému davu své dcery, aby ochránil hosty před homosexuálním znásilněním. Nejednou jsem se setkal s tím, že tento (či jemu podobný jinde) příběh lidé používají k argumentaci proti Bohu. Ve skutečnosti však Bible popisuje pouze to, co tento člověk učinil - není tam psáno "Bůh mu řekl, aby jim vydal své dcery, aby si s nimi dělali co chtěli"...naopak Bůh principiálně i fakticky tyto skutky zakázal a nesouhlasí s nimi.

II. Překrucování významu příkazů a slov v Bibli

Příklad, který mluví za vše - Nedávno jsem se v diskuzi střetl s člověkem, který skálopevně argumentoval tím, že Bůh v Bibli požaduje dětské oběti. Argumentoval např. tímto místem Exodus 13:2 "Posvěť mi všechno prvorozené, co mezi Izraelci otvírá lůno, ať z lidí či z dobytka. Je to moje!"

Věřím, že podobných povrchních závěrů a názorů je mezi kritiky Bible mnoho. Toto místo však vůbec nehovoří o lidských obětech! Kdyby si kritici dali tu práci a pořádně si Bibli přečetli, pak by zjistili, že se jedná o zasvěcení ve významu oddělení -> žádná jatka se nekonají. Naopak - na několika místech Bůh důrazně svůj lid vyzývá, aby dali ruce pryč od okolních národů, u kterých byly lidské oběti normální záležitostí a toto konání striktně odsuzoval.

Někteří se snaží argumentovat tím, že stejné slovo "posvěcení" je užito i u zvířat, které skutečně sloužily jako oběti (ve významu smrti). Tento argument je však při bližším zkoumání nepoužitelný, neboť kontext celé Bible (včetně mnohých míst) jasně ukazuje v případě člověka na zasvěcení ve významu "oddělení" pro službu a posvěcený život před Bohem. U zvířat navíc zřetelně vysvětluje účel jejich obětí. Hezkým příkladem je prvorozený Ježíš...Ježíš Kristus je, jak možná víte, nejdůležitější postavou křesťanství a na Něm stojí i padá celá naše víra.

Lukáš 2:21 Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina - jak je psáno v zákoně Páně: 'vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu' - a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata.

Nový zákon dokonce tuto pasáž znova cituje při poukazování na to, že se jedná o úkon zasvěcení a oddělení prvorozeného jedince. Šli snad Ježíše zabít?:) To udělali jiní - o 30 let později...

Podobných příkladů lze nalézt povícero...

III. Reálné Boží soudy

Nyní se konečně dostáváme k oprávněným otázkám, proč Bůh na některých místech dopouští či rozkazuje smrt lidí a národů? Cituji jednoho křesťana: "Pro přirozeného člověka je nemyslitelné, že by Bůh lásky mohl vydat takový rozkaz. Problém je v tom, že přirozená mysl odmítá věřit, že Bůh je spravedlivý stejně tak jako milosrdný, že nejen odměňuje spravedlnost, ale také trestá bezbožnost."

Bůh se skrze Bibli zjevil nejen jako Bůh lásky, ale také jako spravedlivý soudce zlého a to je možná jádrem problému, který lidé nedokáží skousnout...křesťan pokračuje: "Ovšem ti, kteří odmítají biblické učení o soudu, nebudou souhlasit s tím, že by Bůh mohl vzplanout hněvem. Většina lidí trvá na představě mírného Boha, stejně tak jako chtějí mírné soudy a soudce, mírné zákony a nízké rozsudky. Ale Bůh není ovládaný lidskou sentimentalitou. Bůh je láska, ale je také přísný a nestranně spravedlivý vládce vesmíru. V době, kdy použil Izrael ke zničení Kananejských, vykonával soud na beznadějně zlých a nemravných lidech."

Nejprve je velmi zásadní si uvědomit kontext židovského národa. Bůh si vyvolil z kraje lidských dějin lidi, skrze které vyrostl velký národ - izraelité, nebo-li židé. Bůh si tento lid "posvětil" - tedy oddělil ke službě. Skrze tento národ zamýšlel přivést na svět Mesiáše - Ježíše Krista. Židé také měli žít "svatě" - tedy v souladu s Božími morálními zásadami. Okolní národy té doby však byly ve svém jednání orientovaní zcela opačně. Všude ve světě vládlo zlo, zneužívání, korupce atd...Bůh však, jakožto náš "konstruktér" dobře věděl, že má-li se člověk udržet "čistý", nesmí být v kontaktu (a souhlasu) s ostatními, kteří činí pravý opak. Proto na mnoha místech zdůrazňoval nutnost oddělenosti Jeho lidu od ostatních národů. Několikrát jej však neposlechli, ale pak to přineslo následky, před kterými je Bůh varoval.

Zde se pomalu dostaneme k jádru věci. Když se nad tím zamyslím, tak mě trošku (až paradoxně) zaráží, že mnoho kritiků Bible vlastně nepoužívá jako své silné argumenty proti Bohu skutečnost celosvětové potopy, nebo zničení Sodomy a Gomory...

Ale proč? Vždyť Bůh vyhladil při potopě v podstatě celou planetu! A v případě oněch měst vyhubil celá města! Proč se tedy zaobírat nějakou pasáží Bible, kdy na Boží příkaz byl zabit jednotlivec případně skupina lidí?

Domnívám se, že v případě celosvětové potopy a Sodomy a Gomory si jsou lidé moc dobře vědomi toho, proč se tak stalo. Mnozí jistě alespoň podvědomě vnímají, že se tak stalo proto, že lidský hyenismus, zlo, nepravost a násilí dosáhlo svého vrcholu. Ačkoliv se jistě najdou někteří, kteří by se bouřili i proti tomuto, tak mnohým lidem nedělá problém "skousnout" a pochopit toto konkrétní Boží jednání...učinil tak prostě proto, že lidé byli zkažení do morku kostí a neměli v úmyslu se napravit a kát se - naopak, měli zájem v tom dále pokračovat...proto má Bůh svrchované právo tento negativní stav odstranit (ať se nám to líbí nebo ne), neboť k tomuto lidi nestvořil.

Jenže ono to je podobné i u ostatních příkazů, kdy Bůh přikazuje např. vyhladit určitý národ. Bůh NIKDY nekoná svévolné výpady a genocidy! V případě těchto národů měli lidé někdy až staletí na to, aby se obrátili a zanechali svého chování...

Jeden z mnoha příkladů: Genesis 15:16 Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra Emorejcovy nepravosti." Bůh už dopředu věděl, že se určitý národ buď bude, nebo nebude kát. A i když věděl, že se kát nebude, přesto jim tu možnost dal - dokud "nebyla dovršena míra nepravosti"....

Je nutné zdůraznit, že mezi těmito národy nebyly výjimkou násilnosti a nepřístojnosti všeho druhu - včetně lidských obětí. Slovníčkem dnešního člověka byli tito lidé ve svých praktikách a jednáních hyenami a zvrácenými. Nad těmito národy tedy vykonal Bůh soud.

Ale co ženy a děti?

Zvláště v tehdejší době bylo normální něco ve smyslu krevní msty. Pokud někdo zabil rodiče, děti se samozřejmě mohly mstít (docela logické). Další skutečností a přirozenou reakcí byl odpor a nenávist vůči těm, kteří tak učinili jejich rodičům. Třetí skutečností je to, že pokud by někteří přeživší zůstali uvnitř izraelského národa - pak by šířili znovu infekci svých morálních hodnot a zvrácených praktik (tento příklad jsem vybral záměrně, neboť se skutečně stal - Bůh přikázal určitý národ pobít, ale izraelci neposlechli...následkem bylo to, že izraelci přejímali jejich zvyky, modlářství, negativní hodnoty apod...tímto se do lidu, který Bůh chtěl udržet "čistý", dostávala infekce v podobě oněch zvrácených hodnot a jednání. Následky pak byly nemilé...)

Skutečnost smrti dětí je však nutné vidět ještě ve světle jiné perspektivy - pokud totiž Bůh existuje, pak jako křesťané věříme, že když zemře dítě, bude zachráněno a nebude muset být odsouzeno Bohem, neboť ještě "nemělo rozum" a nemohlo být zodpovědno za své skutky.

My lidé se na smrt díváme jako na něco nejhoršího, naprosto konečného a jako nevýslovnou tragédii. Skutečnost však je ta, že pokud Bůh existuje, pak je život tady na zemi pouze lusknutím prstů a spíše utrpením ve srovnáním s věčným životem u Boha. Nepochybuji o tom, že život na duchovní úrovni s Bohem je naprosto nesrovnatelně lepší s tímto, který žijeme nyní. V bibli je psáno:

"Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují."

IV. Tresty smrti za přestoupení zákonů, které Bůh požadoval

Je pravdou, že v rámci starého zákona Bůh dal určitá dočasná přikázání trestu smrti - např. za vraždu, zoofilii, homosexualitu či nevěru. "Waw..." říkáte si možná. "To je síla...". Zvláště v dnešní společnosti kdy bude za chvíli snad i zoofilie módním trendem, je mi jasné, jak tohle může některé pobouřit - zvláště ty, kteří vyznávají toleranci všeho druhu. Dovolte mi k tomu pár slov...

- Ač si lidé často myslí, že mohou Bohu vnutit svůj pohled na morálku a hodnoty, tak tomu tak není...Boží meřítka morálky a etiky jsou úplně někde jinde, než kde je posunula dnešní společnost. Ježíš např. řekl "Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.". A dnes? V dnešní době fyzickou nevěru doporučují i někteří sexuologové k "obohacení vztahu"...

- Tyto přísné tresty Bůh dal také proto, aby ukázal na velkou závažnost lidské viny (hříchu). Dnešní společnost bere slovo "provinění" jako módní doplněk a "sport"...Bůh jej však bere velmi vážně.

- Tyto tresty platily pouze pro Izraelity!!! Byly součástí smlouvy s Bohem a tímto národem. Součástí smlouvy bylo mnoho zaslíbení, o kterých se jiným mohlo jenom zdát, ale zároveň nejen práva - ale i povinnosti. A tyto povinnosti byly sankcionovány, pokud byly porušeny. Je nutné ještě dodat, že kdo nechtěl být vázan touto smlouvou - mohl třeba odejít k jiným národům.

- Praktická zkušenost nejen křesťanů, ale obecně lidí ukazuje, jak zhoubné může být chování jednotlivce na celou skupinu. Dámy budou teď lépe rozumět - Ježíš přirovnával tuto vinu ke kvasu...špetka kvasu prokvasí celé těsto...Proto také Bůh určil přísná pravidla...kdyby tak neučinil, hodně rychle by Izrael "prokvasil" a padl...

- Narazil jsem také nejednou na názor, že Bibli nelze brát v úvahu, protože by se museli lidé zabíjet - tak to není. Tyto přísné zákazy byly ustanovením v rámci staré smlouvy a to pouze s jedním národem. My nyní žíjeme v době nové smlouvy, která je mezi Bohem a každým člověkem - stručně řečeno "nabídka odpuštění skrze oběť Ježíše Krista". Nicméně Bůh je stejný jako tehdy - hřích je pro Něj stále velmi vážná překážka, kvůli níž nás k sobě nepustí (bez odpuštění).Proto ano, Bůh ve starém zákoně někdy přikázal vykonat soud nad zvrácenými lidmy. Není to však důvod tvrdit, že je to zlý Bůh. Kontext ukazuje na to, že Bůh "pouze" soudí ty, kteří se chovají nepřístojně a nemíní své chování změnit. Pokud tedy někdo věří, že Bůh je absolutně hodný a jenom čistá láska, která ignoruje zlo a nepravost, pak se nejedná o Boha, který se zjevil v Bibli. Bůh Bible miluje lidi a své stvoření, právě proto Ježíš za nás zemřel, právě proto má s námi stále trpělivost...ale On je také spravedlivým soudcem. Nepravost nepřehlíží, dal nám však možnost - odpuštění skrze Ježíše Krista...

Proto vážený čtenáři, Bůh spravedlivě soudil před tisíci lety, ale soudí i dnes. Jednou bude soudit i Tebe, neboť si jistě sám/a uvědomuješ, že dokonalost není Tvé druhé jméno...Ale ne, Bůh není tyran, který Tě chce potopit...dal to nejcenější, co mohl, aby Ti dal možnost vyhnout se odsouzení....obětoval se za Tebe! Vzal za Tebe Tvé viny na sebe, aby Ty jsi mohl/a žít...Ten někdo, je Ježíš Kristus...


Klíčová slova k článku: násilí v bibli, bůh přikazuje zabíjet, genocida v bibli, proč křesťanství?, manipulace v bibli, smysl života
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Jak hodnotíte tento blog? (jako ve škole)

1
2
3
4
5

Komentáře

1 Křesťan Křesťan | E-mail | Web | 15. října 2011 v 17:52 | Reagovat

Již delší dobu se tě chci optat, co říkáš na svitky od mrtvého moře. když jsi již narazil na Bibli. A co ti říká Gnóze? Ta se vyvíjela společně s křesťanstvím. daleko se však nedostala ( gnoze ) neb křesťani měli větší kyje. :-D

A ještě jedna otázka  ,, Nebudeš mít více Bohů...."
Ovšem podle původní verze (vycházím ze svitků) byli Adam a Eva stvořeni Bohem (aion - ted si nejsem jistý jménem ) což byl jeden z mnoha polobohů. Člověk byl původně duchovní, teprve po jablku spadl do hmotného života. Avšak, jak jistě z fyziky víš, hmota neexistuje, a vzniká teprve poté, co je sledovaná. také náznaky jsou i ve svitkáhc. Já vím. je to složité, a zacházíme příliš do detailů.
Jinak článek je profesionálně napsaný. :-)

2 Marpefi Marpefi | 15. října 2011 v 23:17 | Reagovat

[1]: Zdravím Tě bratře,

(doufám, že oslovení nevadí?:)

Svitky od mrtvého moře...myslíš Kumránské, že ano? A které konkrétně? Narážíš na apokryfy, nebo obecně na to, že starý zákon, jakožto součástí nálezu byl úžasným objevem potvrzující správnost biblického kánonu?

Gnózi jsem nikdy nijak upřímně řečeno neřešil, ale jenom vím, že je samostatným proudem vedle křesťanství, ačkoliv se jej snažil často ovlivnit...i v rámci gnosticismu je více proudů, tak stejně nevím, co přesně máš na mysli, ale takové obecné pojítko, že člověk v sobě musí objevit Boha odmítám...

Bible ukazuje, že první lidi stvořil Bůh - všemohoucí stvořitel, tedy žádný polobůh. Již první verše starého zákona ukazují na plurál ohledně Boží osoby...Písmo dále (a především v Novém zákoně) toto zjevení rozvíjí a ukazuje na Božskou podstatu Ježíše a Božího Ducha, tedy jeden Bůh, obsažený ve 3 osobách...

Měj se hezky

Petr

3 Křesťan Křesťan | E-mail | Web | 17. října 2011 v 22:13 | Reagovat

Měl jsem na mysl křesťanskou gnozi.
Bůh - poloBůh - a právě to řeší gnóze. Ta se totiž z velké části zabývá hierarchií v nebi. Ale to už je opravdu puntičkaření, jen si myslím,že ses měl dotknout i tohoto proudu, a pokusit se vyvrátit jejich tvrzení, které právě najdeš v několika svitcích, ale hlavně v zakázaných knihách.

4 Křesťan Křesťan | 17. října 2011 v 22:14 | Reagovat

Zapomněl jsem pozdravit, omlouvám se, tak tedy zatím ahoj :-)

5 Marpefi Marpefi | 18. října 2011 v 20:55 | Reagovat

[3]: Zdravíčko,

upřímně řečeno gnozi neřeším. Víš, kdybych se měl dotknout všeho, tak by mě asi kleplo:) na to nemám kapacitu, ani schopnosti.

K tomu bych odpověděl asi toto - vedle těchto svitků bychom pak mohli přejít na všechna apokryfní evangelia a spisy a "vyvracet je"...několikrát jsem už na to v odborné literatuře narazil (jejich vyvracení), ale nikdy se to nedostalo do hledáčku mých zájmů.

Závěr tedy - mé poznání Ježíše se slučuje obecně vztato s protestantskou teologií (resp. klasickým křesťanstvím)...a to jsem prosím pěkně ani tak nepojmenovával..prostě se mi dal Pán Ježíš poznat, něco jsem prožil, zakusil, odryl mi...a až později jsem zjistil, že tímto vším je ze mě "protestant"...

Z tohoto důvodu odmítám gnosticismus. Má zkušenost a zatím kusé studium mi ukazují, že gnózi můžu odmítnout. Nicméně jsem se tím nezabýval do té míry, abych začal předkládat nějaké argumenty na úrovni.

Dokonce nedávno mi náš pastor nabízel knihu "when skeptics ask", která je podle všeho určitě právě pro tento druh lidí, ale neměl jsem zájem se tím zabývat...tak kdyžtak tento titul doporučuji:)

Hezký den

Petr

6 Realtoltek Realtoltek | 23. listopadu 2011 v 9:30 | Reagovat

Veskerou hierarchii zalozil padly cherubin.

7 Lila Lila | 8. prosince 2011 v 15:51 | Reagovat

Jediné co je možné poradit autorovi webu, je: PROBER SE :)

8 já | 11. prosince 2011 v 20:14 | Reagovat

[7]: :-) Třeba jednou Bůh probere tebe ;-)

9 Borius Borius | E-mail | Web | 22. dubna 2012 v 2:12 | Reagovat

Zajímavé čtení, škoda že to není více [b]strukturované[/b], těžko se tu orientuji. Nebyly by nějaké odkazy na probíraná témata? (Více do hloubky…)

10 Marpefi Marpefi | 23. dubna 2012 v 18:57 | Reagovat

[9]: Zdravím Tě, Boriusi,

žel, služba blog.cz moc možností nenabízí. I z toho důvodu jsem se rozhodl založit nové webové stránky, kde najdeš více témat a některé hlouběji rozebírané.

Pokud bys nenašel, co hledáš, klidně mi napiš a zeptej se, co konkrétně bys chtěl vědět.

http://www.buh-krestanstvi.cz/hlavni-temata/otazky-a-odpovedi/

Hezký den

Petr

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama